1-‌  پدر یک خانواده که گروه خونی او از نوع A  است دو پسردارد که سرم خون یکی از آن دو ، باعث آگلوتینه شدن گلبول‌های قرمزپدرشده و خون دیگری سبب آگلوتینه شدن خون پدر نمی‌شود . گروه خونی احتمالی مادر این خانواده کدام گزینه نمی‌تواند باشد ؟

الف)   Bهوموزیگوس          ب ) A هوموزیگوس          

ج )  A هتروزیگوس                       د ) B  هتروزیگوس

 

2-‌ محلول سودسوزآور یک درصد را به محتویات یک لوله‌ی آزمایش اضافه کرده و سپس دوقطره محلول رقیق سولفات مس را به آن افزوده‌ایم ، اگر رنگ محلول درون لوله‌ی آزمایش بنفش رنگ شود احتمالاً  کدام یک از مواد زیر در لوله‌ وجود داشته است ؟

الف) آمیلوز                 ب ) آمیلاز                 ج ) آمیلوپکتین                د ) لوگل

 

3-‌ کاکل بلال در گیاه ذرت کدام بخش از اندام‌های زایشی است ؟

الف) بساک و میله                                      ب ) کلاله و خامه

ج )‌ تاژک و آرکگن                                د ) گلبرگ تغییرشکل یافته

 

4-‌ در بررسی لام خون انسان معمولاً  کدام یک از  گلبول‌های سفید بزرگ‌تر می‌باشد  ؟

الف) بازوفیل             ب ) نوتروفیل            ج ) ائوزینوفیل                    د ) مونوسیت

 

5-‌ در تشریح  چشم گاو ،  کدام یک از موارد زیر مشاهده می‌شود ؟

الف) پلک سوم در سمت نزدیک به گوش قرار می‌گیرد .

ب ) قرنیه کاملاً  بیضی و متقارن است .

ج ) تحدب عدسی درسطح پشتی آن بیشتر است .

د ) کره‌ی چشم دارای سه جفت ماهیچه است .

 

6-‌ کدام شکل تصویر ریزوم را نشان می‌دهد ؟

 

 

 

 

الف)                       ب )                        ج )                        د )

7-‌ شکل مقابل مقطع عرضی کدام اندام گیاهی است ؟

الف)‌ساقه دولپه‌ای               

ب ) ریشه دولپه‌ای

ج ) ریشه تک‌لپه‌ای               

د ) ساقه تک‌لپه‌ای

 

 

8- شکل دانه مقابل مربوط به کدام گروه گیاهان بوده و عدد کروموزومی بخش ذخیره‌ای آن چیست؟

 الف) ‌نهانزادان – n            

ب ) بازدانگان- n

ج ) دولپه‌ای ها-  n 3          

د ) تک‌لپه‌ای - n 3

 

 

9- براساس نمودار روبرو، چندگرم  KBr  در 200 گرم آب 50 درجه سانتیگراد حل می‌شود ؟

 

الف) 72                 

ب) 100

ج ) 164      

د ) 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-‌ کدام ماهیچه؛ مخطط اسکلتی است ؟  ماهیچه‌ی ...

الف) کنارموها           ب ) دیواره نایژک           ج ) پیلور              د ) دیافراگم

 

11- بخش نشان داده شده ( شکل روبرو) در خزه ،  معادل کدام قسمت از گیاه سرخس است ؟

الف) خودگیاه سرخس           

ب) آرکگن  

ج ) آنتریدی   

 د ) برگ شاخه

 

 

12- در یک‌لام گسترش خونی انسان ( فروتی خون ) به طورطبیعی کدام یک از انواع گلبول‌های سفید بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص می‌دهند ؟  (به ترتیب از راست به چپ )

الف) لنفوسیت – ائوزینوفیل              ب ) مونوسیت -  لوکوسیت

ج )  نوتروفیل – بازوفیل                 د )  اگرانولوسیت – گرانولوسیت

 

13-‌ قوس آئورتی ، در مرغ خانگی در طرف .....  و در گربه در طرف ......   بدن قرار  دارد .

الف) راست - چپ           ب) چپ -  چپ         ج ) چپ – راست       د ) راست – راست

 

 

 

 

14-‌ مشخصات تنفسی یک جوان به این صورت اندازه‌گیری شده است :

1- هوای جاری : 5/0  لیتر          2- هوای ذخیره بازدمی : 5/1 لیتر  

3- حجم تنفسی در دقیقه : 10 لیتر        4- ظرفیت حیاتی : 5  لیتر            5- ظرفیت شش‌ها: 5/6 لیتر

مقدار هوای باقیمانده ( برحسب سی‌سی)  ،  تعداد حرکات تنفس در دقیقه و هوای مکمل بر حسب لیتر چقدراست ؟( از راست  به چپ )

الف) 3000-20- 5/1             ب ) 3000-22-5/1       ج ) 1500-22-3          د ) 1500-20-3

 

15- در مورد مشخصات هرسارکومر کدام عبارت نادرست است ؟

الف) خط M  وسط یک سارکومر قراردارد          ب ) صفحه هنسن وسط صفحه روشن قراردارد

ج ) خط M  وسط صفحه‌ی روشن قراردارد        د ) خط Z   میان دوبخش روشن  قرار دارد

 

16- آپاندیس به کدام بخش از لوله‌ی گوارش متصل است ؟

الف) روده کور          ب ) قولون پایین‌رو          ج ) راست روده              د ) دوازدهه

 

17- در شکل زیر کدام عدد معرف زایده‌ی اپی‌گلوت است ؟

الف)  1                  

ب ) 2

ج ) 3                    

د ) 4

 

 

 

 

 

18- از روی کدام ویژگی‌ها می‌توان سلول پارانشیمی را از سلول کلانشیمی تشخیص داد ؟

1- ضخامت دیواره نخستین   2- ضخامت دیواره دومین    3- توانایی تقسیم سلول   4- وجود کلروپلاست

الف) 2 و 3              ب ) 1 و 4               ج ) 2 و 4               د ) 1 و 3

19- برجستگی خارجی مچ پا و مچ دست در انسان به ترتیب مربوط به کدام استخوان‌ها است ؟

الف) درشت نی – زند زبرین             ب ) نازک نی – زند زبرین

ج ) درشت نی – زند زیرین              د )  نازک نی _ زند زیرین

20-  درقلب پستاندار ، رابط سرخرگی ( رباط شریانی ) بین کدام دورگ قلب قرارگرفته است ؟

الف)‌سرخرگ ششی و سیاهرگ ششی                    

ب ) سرخرگ ششی و سرخرگ آئورت

ج ) سرخرگ آئورت وبزرگ سیاهرگ زبرین            

د ) سیاهرگ ششی‌و بزرگ سیاهرگ‌ زبرین

21- سیتوکالازین B یک ماده‌ی شیمیایی است که ریز لوله‌های درون‌سلول را از بین می‌برد . استفاده از این ماده بر روی یک کولونی سلولی ، عمدتاً  در کدام فرآیند سلولی اختلال به وجود می‌آید ؟

الف) تقسیم سلولی      ب ) تشکیل دوک تقسیم

 ج )‌همانندسازی سلول   د ) تشکیل صفحه  سلولی

22- در شرایط طبیعی درهر شبانه‌روز نوک ریشه‌ی ذرت  104  20  سلول جدید تولید می‌کند که 5%  آنها مربوط به کلاهک ریشه هستند . با این وجود تعداد سلول‌های کلاهک ثابت و برابر با 12500 باقی می‌ماند . کدامیک از جمله‌های زیر با توجه به اطلاعات فوق صحیح می‌باشد :

1- در نوک ریشه تقسیم میتوز رخ می‌دهد .

2- نوک ریشه هر 6/22  ساعت یک‌بار به طورکامل سلول‌های خود را عوض می‌کند .

3-‌ % 95  سلول‌های ریشه قبل از آن که به سلول بالغ تبدیل شوند از بین می‌روند .

4-‌ هر 30 ساعت یک بار تمامی سلول‌های نوک ریشه عوض می‌شوند .

5-‌ هر 8/34  ساعت یک بار تمامی سلول‌های نوک ریشه عوض می‌شود .

الف)  2 و 5             ب) 1 و 3          ج ) 1 و  4                    د ) 3 و  4

 

 

23- سلول بنیادی مغز قرمز استخوان در مرحله‌ی آنافاز  دارای چند کروماتید است ؟

الف)  46                 ب ) 92                   ج ) 23                   د ) 184

 

24- در کدام یک از جانوران زیر قلبی با دو دهلیز و یک بطن وجود دارد ؟

1- گنجشک          2- وزغ             3- سفره ماهی          4- ماهی کپور            5- سمندر

الف) 1 و 3              ب ) 2 و 4               ج ) 3 و 5               د ) 2 و 5

 

25- علت اصلی عدم رشد اکثر گیاهان عالی در شوره‌زارها و زمین‌های نسبتاً  شور چیست ؟

الف) پتانسیل آب در این زمین‌ها بسیارکم است .

ب ) بلورهای نمک منافذ ریشه و عدسک‌ها  را پر و مسدود می‌نمایند .

ج ) پتانسیل آب در این زمین‌ها فوق‌العاده بالاست .

د ) بلورهای نمک از نفوذ ریشه و تارکشنده در زمین جلوگیری می‌کنند .

 

26- نمودار زیر غلظت نسبی 5 یون در آب برکه و شیره‌ی سلولی  جلبک‌های سبز آن برکه را نشان می‌دهد . با توجه به اطلاعات بدست آمده از این نمودار  کدام یک از جملات زیر صحیح است:

1- یون‌ها به طورانتخابی جذب جلبک‌ها شده‌اند .

2- تمامی یون‌ها با غلظت کمتری  جذب واکوئل‌ها شده‌اند .

3- جذب یون‌ها به طریقه انتقال فعال صورت گرفته است .

4- منیزیم  برای تولید کلروفیل  مورد استفاده قرار گرفته است .

5-  میزان مصرف هر یونی بایستی متفاوت باشد .

 

الف)  1 و 4            

ب )    3 و 2           

ج )    2 و 4           

د )     1 و 3

 

 

 

 

 

 

 

27- مسیر  لوله گوارش زیر مربوط  به کدام جانور است ؟

دهان          حلق           مری                    معده             روده             کلئوآک           مخرج

الف) کبوتر                ب ) ملخ                   ج )  قورباغه            د ) خرگوش

 

28- درکدام یک از بخش‌های زیر غلظت کربن دی‌اکسید محلول در خون بیشتر است ؟

الف) قلب لوله‌ای ملخ                                ب ) قلب خرچنگ دراز دریایی

ج )  بطن چپ در کبوتر                             د ) بطن قلب ماهی‌کپور

 

29- در تشریخ مغز گوساله وقتی مخچه را به سمت عقب و پایین فشارمی‌دهیم ، در فاصله‌ی بین مخ ومخچه کدام یک از بخش‌های زیر دیده می‌شود؟

الف)  برجستگی تالاموس واپی‌فیز                ب ) اجسام مخطط و هیپوفیز

ج ) اپی فیز و برجستگی‌های چهارگانه                    د )  هیپوفیز و پایک‌های مغزی

 

30-‌ مطابق شکل روبرو ، چند دانه‌ی نخود را که درحال جوانه زدن بودند ، درون یک لوله آزمایش قرار می‌دهیم و روی آن را با پنبه‌ی آغشته به آهک می‌پوشانیم . همان طور که در شکل مشخص است بین نخودها و پنبه‌ی مربوط یک لایه پنبه هیدروفوب (غیرجاذب)  قرار می‌دهیم تا از تماس آب آهک با دانه‌ها جلوگیری شود . پس از گذشت 30  دقیقه ، محل قطره‌ی درون لوله شیشه‌ای مدرج چه وضعیتی خواهد داشت ؟  ( شرایط محیطی مثل دما و فشار ثابت است )

الف) قطره به سمت چپ  حرکت می‌کند

ب )  قطره به سمت راست حرکت می‌کند

ج ) قطره در ابتدا به سمت چپ و سپس به سمت راست حرکت می‌کند

د ) در روز قطره به سمت راست و در شب به سمت چپ حرکت می‌کند

 

 

 

 

 

 

 

31- با میکروسکوپی که عدسی شیئی آن  x40  و عدس چشمی آن  x15  است ساختار تارماهیچه‌ای را بررسی می‌کنیم . از یک تار ماهیچه‌ای به طول یک میلی‌متر تصویری به طول 7 سانتی‌متر تهیه شده است . برای مقیاس تصویر چه عدسی باید در زیر آن نوشته شود ؟

الف) x70                ب)      x 600               ج )  x 4200                د ) x280

32- برای مشاهده‌ی سلول‌های پوششی دهان به چه دلیل از رنگ لوگل استفاده می‌کنیم ؟

الف) تشخیص  بهتر هسته                         ب ) مشاهده آمیلوپلاست‌ها

ج ) واضح شدن اندامک‌های سیتوپلاسمی        د ) تشخیص نشاسته

33- در برش عرضی برگ شمعدانی طرز قرار گرفتن آوندهای چوبی و آبکش چگونه است ؟

الف) آوندهای آبکش در روی آوندهای چوبی قرار می‌گیرند .

ب ) آوندهای آبکش در زیر آوندهای چوبی قرار می‌گیرند .

ج ) دستجات آوندی چوبی و آبکش به موازات هم و در یک سطح قرار دارند .

د )  آوندهای چوبی و آبکش در دستجات مجزا به طور یک درمیان قرار می‌گیرند .

 34-  در گوارش سلولز در دستگاه گوارش گوسفند ، مواد گیاهی پس از نشخوار بعد از مری بلافاصله وارد کدام بخش از دستگاه گوارش می‌شوند .

الف)  سیرابی            ب ) هزارلا                ج ) نگاری                د ) شیردان

 

35- کدام ماهیچه به ماهیچه دوزنقه‌ای نزدیک‌تر است ؟

الف) سینه‌ای بزرگ        

ب) دوسربازو          

ج ) سه سربازو        

د ) جناغی-ترقوی پستانی

 

36- طرح روبرو مغز کدام جانور را نشان می‌دهد و بخش مشخص شده چه نام دارد ؟

الف) خزنده – نیمکره مخ                 ب) پرنده – لوب بویایی

ج ) ماهی – لوب بویایی                  د ) دوزیست – نیمکره‌های مخ

 

37- هنگام استفاده از بزرگ‌نمایی زیاد در میکروسکوپ بایستی دیافراگم ..... وکندانسور ..... باشند ؟

الف) باز – پایین                                      ب ) کاملاً بسته – پایین

ج ) نزدیک به وضعیت باز – بالا                   د ) نزدیک به وضعیت بسته – بالا

 

38- در یک درخت 10  ساله کدام یک خارجی‌تر است ؟

الف) چوب بهاره سال  84                         ب ) چوب تابستانه سال  84

ج )  چوب بهاره سال  82                         د ) چوب تابستانه سال 82

 

39- در کدام جانور تبادل گازهای اکسیژن و کربن دی‌اکسید بین هوا و سلول‌ها به طور مستقیم انجام می‌شود ؟

الف) پلاناریا              ب ) موریانه              ج ) ماهی                 د ) کرم خاکی

 

40- در مورد تشریح قورباغه  کدام گزینه درست است ؟

الف) جگر دوقسمتی است و گوش خارجی وجود ندارد .

ب ) جگر سه قسمتی است و مجرای شنوایی وجود دارد .

ج )  مثانه به کلوآک  باز می‌شود و زبان از جلو به کف دهان چسبیده است .

د )  مثانه ندارد و زبان از قسمت انتها به عقب دهان متصل شده است .

 


.

 

باسمه تعالی

 

کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره متوسطه استان اصفهان

پاسخنامه آزمون کتبی نهمین دوره  مسابقات آزمایشگاهی

 ( زیست شناسی ) استان اصفهان – فروردین 87

تعداد سوالات : 40 سوال چهار گزینه ای                    مدت پاسخگویی : 35 دقیقه

 

 

                     توجه: این آزمون نمره منفی ندارد .

 

لطفا سوالات را به دقت مطالعه نموده ، درست ترین پاسخ را با علامت (   ×   ) در پاسخنامه مشخص نمایید .

 

  نام ونام خانوادگی :‌                     نام پدر:                      ناحیه / منطقه :                     نام واحد آموزشی :

 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

×

 

 

21

×

 

 

 

2

 

×

 

 

22

 

 

×

 

3

 

×

 

 

23

 

×

 

 

4

 

 

 

×

24

 

 

 

×

5

 

 

×

 

25

×

 

 

 

6

 

 

×

 

26

 

 

 

×

7

 

 

×

 

27

 

 

×

 

8

 

 

 

×

28

 

 

 

×

9

 

 

×

 

29

 

 

×

 

10

 

 

 

×

30

×

 

 

 

11

×

 

 

 

31

×

 

 

 

12

 

 

×

 

32

×

 

 

 

13

×

 

 

 

33

 

×

 

 

14

 

 

 

×

34

 

×

 

 

15

 

×

 

 

35

 

 

 

×

16

×

 

 

 

36

 

 

×

 

17

 

 

×

 

37

 

 

×

 

18

 

 

 

×

38

 

×

 

 

19

 

 

 

×

39

 

×

 

 

20

 

×

 

 

40

 

 

×