تست هایی از پیش

 

-       اتصال آمینو اسید به tRNA از طریق یک نوکلئوتید ........... صورت می گیرد و آنتی کدون tRNA ی آغاز گر ......... است ؟

1- پورین دار – فاقد پورین                                                        2- پورین دار- دارای دونوکلئوتید پریمیدین دار

3-پریمید ین دار- فاقد پریمید ین                                   4- پریمیدین دار – دارای دو نوکلئوتید پورین دار

2- مونومر جایگاه آغاز رونویسی وپایان رونویسی به ترتیب کدامند ؟

1- ریبونوکلئوتید - ریبونوکلئوتید                                 2- ریبو نوکلئوتید – داکسی ریبونوکلئوتید

3- داکسی ریبونوکلئوتید – داکسی ریبونوکلئوتید                             4- داکسی ریبونوکلئوتید- ریبونوکلئوتید

3- کدامیک در مرحله آغاز ترجمه صورت نمی گیرد؟.

1- اتصال جزء بزرگ و کوچک ریبوزوم به همدیگر                        2- اشغال شدن جایگاه A  ریبوزوم توسط tRNA

3- اشغال شدن جایگاهp توسط  tRNA                                         4- تشکیل پیوند هیدروژنی

4- کدامیک از اعمال RNA پلیمراز پروکاریوتی نمی باشد؟

1- جدا کردن دو نوار پلی نوکلئوتیدی DNA از همدیگر                  2- ایجاد پیوند پپتیدی

3-تشکیل پیوند کووالانسی بین ریبونوکلئوتیدها                              4- ایجاد پیوند فسفودی استر

5-کدامیک رمز گردانِ کدونهای قابل ترجمه است ؟

1- اینترون                              2- اگزون                                   3- رونوشت اینترون                                    4- رونوشت اگزون

6- اگردر آزمایشی مشابه نیرنبرگ فقط از بازهای آلی دو حلقه ای استفاده شود رشته پپتپدی حاصل حداکثر چند نوع آمینواسید می تواند داشته باشد ؟

1-  2                                       2-  4                                       3-  6                                         4-  8   

7- کدامیک فاقد پیوندهیدروژنی است ؟

1- ساختار L  شکل tRNA         2- راه انداز                              3- mRNA ی بالغ                      4- اپراتور

8- در سنتز یک پروتئین در ریزوبیوم , ریبوزوم 7 بار بر روی mRNA جابجا می شود . بخشی از ملکول دو رشته ای  DNA که دستور ساخت این رشته پپتیدی را صادر کرده است . دارای چند نوکلئوتید می باشد ؟

1- 21                                   2 – 8                                        3-27                                         4-54

9- قند بکار رفته در کدامیک با بقیه متفاوت است ؟

1- عامل تنظیم کننده اپران لک                2- ژن رمز گردان کراتین             3- جایگاه پایان رونویسی             4- توالی افزاینده

10- اگر اپرانی دارای 5 محصول آنزیمی باشد تعداد راه انداز و ملکول mRNA ی ساخته شده از روی این اپران به ترتیب کدامند ؟

1- 4,5                                  2- 5,4                                       3-5,1                                        4- 1,1

11- آلولاکتوز با اتصال به کدامیک سبب روشن شدن اپران لک می شود ؟

1- ژن تنظیم کننده                    2- محصول ژن تنظیم کننده           3- توالی افزاینده                         4- اپراتور

12- هاگ نوروسپورای جهش یافته در محیط غنی شده با تمام آمینو اسیدها رشد نکرد . احتمالاً جهش در ژن سازنده کدامیک صورت گرفته است ؟

1- متیونین                             2- آرژی نین                               3- لوسین                                   4- نیاسین

13- tRNA با کدام آنتی کدون در سلول وجود ندارد ؟

1- UAC                               2-AAA                                  3-ACU                                    4-UAA

14- سنتز انسولین از مونومرهای آن در ...................... سلول صورت می گیرد و این یک فرآیند متابولیسمی ..................... می باشد ؟

1- هسته – انرژی زا               2- هسته -انرژی خواه                  3- سیتوپلاسم- انرژی زا               4- سیتوپلاسم -  انرژی خواه

15- کدامیک در محیط کشت حداقل نوروسپورا وجود ندارد ؟

1- بیوتین                               2- ساکارز                                  3- نمک                                      4- لاکتوز

16- ژن رمزگردان RNA پلیمراز II توسط کدامیک رونویسی میشود ؟

1- RNA پلیمراز پروکاریوتی  2-  RNA پلیمراز I                  3- RNA پلیمراز II                  4- RNA پلیمراز III 

17- در فرآیند تبدیل mRNA  ی اولیه به mRNA ی بالغ دریوکاریوتها کدامیک رخ نمی دهد؟

1- حذف اینترونها                    2- شکستن پیوند فسفودی استر    3- تشکیل پیوند فسفودی استر             4- کوتاه شدن RNA

18 – تبدیل لاکتوز به آلو لاکتوز در ............. باکتری اشریشیاکولی صورت میگیرد و اتصال آن به پروتئین تنظیم کننده سبب .............. شدن اپران میشود ؟

1- خارج – روشن                   2- داخل – روشن                       3- خارج – خاموش                      4- داخل – خاموش

19 – محل سنتز و فعالیت RNA  پلیمر از I  به ترتیب کدامند ؟ 

1- سیتو پلاسم-  سیتو پلاسم    2-  سیتو پلاسم -  هسته   3- هسته -  هسته                          4- هسته -  سیتو پلاسم 

 

20 – پیوند بین آخرین tRNA  و آمینو اسید در جایگاه ...... ریبوزوم توسط ......... شکسته می شود ؟

1-A  -  عامل پایان ترجمه       2- P – عامل رونویسی                3- A  - عامل رونویسی                 4- P – عامل پایان ترجمه

 

21- در شکل مقابل حداکثر چند نوع نوکلئوتید قابل مشاهده است ؟

1- 4                                                                                     2- 8         

3- 9                                                                                     4- 5                   

22- کدام سطح تنظیم بیان ژن دریوکاریوتها بعد از حذف رونوشت اینترونها امکان پذیر است ؟

1- آغاز رو نویسی                                   2- قبل از رونویسی                    3- هنگام ترجمه                          4- هنگام رونویسی

23- کدامیک سبب می شود که پروتئین مهار کننده نتواند به اپراتور متصل شود ؟

1- تغییر لاکتوز به الولاکتوز                                                     2- تغییر شکل مهار کننده

3- اشغال شدن اپراتور توسط عامل تنظیم کننده                            4- اشغال شدن اپراتور توسط RNA پلیمراز

24- کدامیک فاقد ژن هموگلوبین است ؟

1- سلولهای پوششی روده         2- نورون حسی نخاعی                                3- اریتروسیت بالغ                      4- سلولهای ماهیچه دلتایی

25- نقش محصول ژن تنظیم کننده در بیان ژن کدام است ؟

1- تبدیل لاکتوز به الولاکتوز     2- جذب آلولاکتوز                       3- اتصال به راه انداز                  4- اتصال به اپراتور

26- اگر مجموع آمینو اسیدهای محصولات اپران لک را با N نشان دهیم . در مرحله ترجمه mRNA ی ساخته شده در مجموع چند پیوند پپتیدی تشکیل می شود ؟

1- N                                    2-   1-N                                   3-   2-N                                   4-   3-N                    

27- با ایجاد جهش در کپک نوروسپورا ابتدا کدامیک دچار تغییر می شود ؟

1- نوع اسید سنتز شده              2- نوع پروتئین سنتز شده              3- فنوتیپ                                   4- ژنوتیپ

28- محصول کدامیک منحصراً یک نوع RNA می باشد ؟

1-RNA پلیمراز پروکاریوتی   2- RNA پلیمراز I                      3- RNA پلیمراز II                    4- RNA پلیمراز III

29- کدامیک در تعیین نوع آمینو اسید متصل شده به tRNA نقش مهمتری دارد ؟

1- توالی سه نوکلئوتیدی موجود در جایگاه اتصال امینو اسید

2- توالی نوکلئوتیدهای شرکت کننده در پیوند هیدروژنی

3- توالی سه نوکلئوتیدی برگ میانی tRNA

4- نوکلئوتید انتهایی در جایگاه اتصال امینو اسید

30- با توجه به طرح مقابل : در اتصال آخرین نوکلئوتید اضافه شده به mRNA مجموعاً چند پیوند تشکیل شده است ؟

1- 1                                                                                     2- 3                         

3- 4                                                                                     4- 4

 

به یک رشته از DNA با توالی زیر دقت کنید و به سئوالات 31 تا 35  پاسخ دهید .

TTC3    TAC6    ATG9   cGG12     AGC15        GAA18     ATG21    GGT24     AAT27    TGA30     ACT33    AGC36

 

31-اگر رشته مکمل DNA   ی فوق رونویسی و ترجمه شود رشته پپتیدی حاصل دارای چند پیوند پپتیدی خواهد بود ؟

1- 7                                     2- 8                                          3- 6                                          4- 5 

32- اگر رشته مورد نظر رونویسی و ترجمه شود در سنتز رشته پپتیدی ,ریبوزوم چند بار جابجا خواهد شد ؟

1- 9                                     2- 8                                          3- 7                                          4- 6

33- اگر رشته مکمل DNA ی فوق رونویسی و ترجمه شود اولین کدونی که در جایگاه A ریبوزوم قرار خواهد گرفت کدام است ؟

1- CGG                               2- ACU                                   3-CCG                                     4- GCG

34- اگر رشته مورد نظر رونویسی و ترجمه شود آخرین کدونی که در جایگاه p ریبوزوم قرار خواهد گرفت کدام است ؟

1- GAU                              2-ACU                                    3- UUA                                  4- CCA

35- اگر حدفاصل نوکلئوتید 16 و 15 در رشته مورد نظر 3 نوکلئوتید پورین دار که هر کدام در سه پیوند هیدروژنی شرکت می کنند اضافه شود رشته پپتیدی حاصل از رونویسی و ترجمه همان رشته دچار کدام تغییر خواهد شد ؟ اضافه یک شدن یک آمینو اسید .................... در رشته پپتیدی .

لیزین                AAA      گلیسین                       GGG            پرولین                   CCC        فنیل آلانین UUU

1- فنیل آلانین                         2- لیزین                                    3- پرولین                                  4- گلیسین

36- عوامل رونویسی در آمیب به کدامیک متصل نمی شود ؟

1- راه انداز                            2- توالی افزاینده                         3- RNA پلیمراز                        4- منطقه رمز گردان ژن

37- در یوکاریوتها کدامیک به جایگاه آغاز رونویسی نزدیکتر است ؟

1- توالی افزاینده                     2- جایگاه پایان رونویسی             3- اپراتور                                  4- راه انداز

38- تغییر در کدامیک , از نتایج قطعی جهش ها می باشد ؟

1- فنوتیپ                              2- بیان ژن                                 3- توالی نوکلئوتید ها در ژن         4- چهار چوب خواندن رمزها

39- پروتئین هایی ک در تنظیم بیان ژن دخالت دارند در کدامیک تنوع کمتری دارند ؟

1- اشریشیاکولی                     2- زنبور عسل                            3- تریکودینا                                4- نوروسپورا کراسا

40- در کدامیک RNA پلیمراز به تنهایی قادر به شناسایی محل نشستن خود بر روی DNA می باشد ؟

1- ریزوبیوم                           2- کلامیدوموناس                        3- اسپیروژیر                             4- ولوکس