فصل پنج پیش دانشگاهی

 

سوالات ص-غ

 

1- انتخاب طبیعی تنها روی آن دسته از تفاوت های ژنتیکی اثر می کند که به شکل فنوتیپ بروز کرده باشند

2- انتخاب طبیعی روی فرد اثر می کند نه روی کل جمعیت.

3- شایستگی یک ژنوتیپ بیان گر پتانسیل تولید مثلی افراد است.

4- کاهش فراوانی یک آلل یا حذف آن از یک جمعیت در زمانی کوتاه و به علل محیطی رانش ژنی نام دارد.

5- در یک سلول گیاهی تتراپلوئید 28n= 4 تعداد 7 گروه ژن پیوسته وجود دارد.

6- جهش عامل اصلی تغییر فراوانی آلل هاست.

7- تکامل در جمعیت اتفاق می افتد نه در فرد

8- حذف فنوتیپ های استانه ای، نتیجه انتخاب طبیعی از نوع پایدار کننده است.

9- گندم نان 42 کروموزومی دارای شش مجموعه کروموزومی غیر همولوگ می باشد.

10- انتخاب طبیعی روی تفاوت های فردی ناشی از بیماری، حوادث، شرایط محیطی و غیره نیز اثر می کند.

11- رانش ژن هم در جمعیت های کوچک رخ می دهد هم بزرگ.

12- خود لقاحی در گل میمونی به مرور زمان باعث کاهش گل صورتی می شود.

13- جهت تکامل جانداران را وقوع جهش های مشخص تعیین می کند.

 14- شارش دو طرفه مانع از گونه زایی می شود.

15- درون آمیزی فراوانی نسبی آلل ها را تغییر نمی دهد.

 

سوالات تکمیل کردنی:

1- از مهمترین عوامل جدایی گونه های جانوری که از نظر ظاهر به هم شبیه اند جدایی ……… می باشد.


سوالات تکمیل کردنی:

1- از مهمترین عوامل جدایی گونه های جانوری که از نظر ظاهر به هم شبیه اند جدایی ……… می باشد.

2- انتخاب پایدار کننده در جهت خذف فنوتیپ های ........... عمل می کند.

 

سوالات پاسخ کوتاه  و تشریحی:

1-   در این جدول کدامیک از جمعیتها در تعادل هاردی واینبرگ هستند؟  

 

aa

Aa

AA

جمعیت

/04

/32

/64

Ι

/22

/42

/36

П

/6561

/3078

/036

Ш

 

 

3- کدامیک از موارد زیر با قانون هاردی واینبرگ مطابقت دارد؟

1- AA× AA                2- Aa × Aa                 3-  aa × aa               4- AA×Aa

 

4- در مدرسه ای با 1000 دانش آموز ، 60 درصد تشخیص دهنده طعم ماده فنیل تیو کاربامید(چشا) هستند و 40 درصد تشخیص دهنده نیستند(ناچشا) این افراد اخیر مغلوب tt هستند، چه تعداد افراد با ژنوتیپ های TT و Tt در این جمعیت وجود دارد؟

 

5- فراوانی آلل های M و N در یک جمعیت سیاهپوستان بترتیب برابر 78/ و 22/ می باشد. درصد افرادی که دارای گروه خونی M, MN,N   هستند را محاسبه کنید.

 

6- در صورتی که فراوانی صفت مغلوب اتوزومی در جمعیتی که در تعادل هاردی واینبرگ به سر می برد 0001/ باشد، فراوانی افراد هتروزیگوت در آن جمعیت چقدر است؟

 

7- فراوانی زالی در جمعیتها برابر 0004/ است، فراوانی افراد هتروزیگوت در این جمعیت برای ژن مغلوب زالی چقدر است؟

 

8- در یک جمعیت 1000 نفری با تعادل هاردی واینبرگ اگر 10 نفر به یک بیماری اتوزومی مغلوب مبتلا باشند، چند نفر هتروزیگوت هستند؟

 

9- در یک جمعیت با تعادل هاردی واینبرگ ، فراوانی آلل M برابر با 4/ است، فراوانی÷ گروههای خونی N و MN چقدر است؟

 

10- فراوانی نسبی ژنوتیپ ها در جامعه ای چنین است:  aa= /16, Aa= /2 , AA= /64  فراوانی نسبی آلل های A و a در این جامعه چقدر است؟

 

11 - هر گاه در یک جمعیت 10000 نفری از انسان ها  فراوان افراد زال01/ باشد محاسبه نمائید چند نفر از افراد این جمعیت دارای آلل زالی هستند؟

 

12- هرگاه در جمعیت مگس سرکه رنگ چشم قرمز تیره(غالب) و قرمز روشن(مغلوب) باشد در صورتی که بین 1000 مگس سرکه 90 تای آنها چشم قرمز روشن داشته باشند، فراوانی آلل ها و ژنوتیپ های مختلف را بدست آورید و بگو ئید چند عدد از این مگس های سرکه چشم قرمز تیره دارند؟

 

13- در یک جمعیت نخود فرنگی در تعادل هاردی واینبرگ، اگر فراوانی دانه های چروکیده دو برابر فراوانی دانه های صاف ناخالص باشد، فراوانی آلل چروکیده در این جمعیت چقدر است؟

 

14- در یک جمعیت بوته های نخود فرنگی از بین 5000 بوته، 32000 بوته دارای دانه صاف غالب می باشند، فراوانی الل های صافی و چروکیدگی را حساب کنید؟

 

14- در یک جمعیت از خوکچه ها که در تعادل هاردی واینبرگ به سر می برند، 336 خوکچه سیاه و 64 خوکچه سفید وجود داردف درصد خوکچه های سیاه هترو زیگوت را حساب کنید؟

 

15- در یک گونه گیاهی کمیاب در سال 1999 فراوانی آلل های یک ژن به ترتیب P(A)=/9 و P(a)=/1 است. در سال 2000 تنها 50 گیاه از این گونه باقیمانده است. احتمال اینکه بصورت تصادفی آلل a  از جامعه حذف شده باشد چقدر است؟

 

16- در جمعیتی 100 هزار نفری فراوانی آلل HbA ،  18/0 می باشد چند نفر مقاوم به مالاریا وجود دارد؟

 

17- 84 درصد از افراد سفید پوست دارای خون Rh مثبت هستند فراوانی افراد هتروزیگوت (از نظر Rh) چقدر است؟

 

18- در گاوهای نژاد شورتهون ژنوتیپ های RR و RW و WW به ترتیب فنوتیپ های سرخف ابلق و سفید ایجاد می کند. در دره مرکزی کالیفرنیا تعداد 108 گاو سرخ، 48 گاو سفید و 144 گاو ابلق یافت شده است فراوانی آلل R چقدر است؟

 

 19- اگر فراوانی آلل تالاسمی در جمعیتی 20 درصد باشد فراوانی زنان ناقل تالاسمی چقدر است؟

 

20-  اگر در جمعیتی از نخود فرنگی ها با فراوانی ژنوتیپی ( aa=%36,Aa=%48, AA=%16 ) خود لقاحی کنند پس از چند نسل فراوانی افراد هموزیگوت مغلوب به بالاتر %58 می رسد؟

 

21- اگر فراوانی آلل زالی در یک جمعیت 16/0 باشد تقریباً چه نسبتی از افراد جمعیت دارای این آلل هستند؟

 

22- در یک جمعیت 100 نفری که افراد دارای فنوتیپ غالب 99 نفر هستند افراد با ژنوتیپ غالب و ناخالص چند نفرند؟

 

23- پشم سفید گوسفند به آلل بارز B و پشم سیاه آن به آلل نهفته b بستگی دارد. از یک نمونه 900 تایی از این گوسفندان 891 راس سفید و 9 راس سیاه می باشند کدام گزینه به ترتیب فراوانی آلل غالب و تعداد افراد هتروزیگوت را نشان می دهد؟

 

 

 

24- اگر از جمعیت 10 میلیونی یک کشور با فرض اینکه در تعادل هاردی واینبرگ باشد تعداد 40 هزار نفر به بیماری سیستیک فیبروزیز مبتلا باشند چند درصد این جمعیت ناقل این بیماری هستند؟

 

25- در یک جمعیت انسانی فراوانی افراد تالاسمی مینور 01/0 است در این جمعیت 500 نفری تعدادافراد بدون آلل تالاسمی چند نفر است؟

 

26- درجلبکهای هاپلوئیدی کلامیدوموناس ساکن یک برکه، فراوانی آلل ایجاد کننده نشاسته 6/0 است انتظار می رود چه نسبتی از این جلبک ها قادر به تولید نشاسته نباشند؟

 

27- اگر از هر ده کروموزوم X یکی حامل ژن فاویسم باشد ، چه نسبتی از افراد جمعیت را زنان هتروزیگوت تشکیل میدهند؟

 

28- در جمعیتی 200 نفری در حال تعادل هاردی واینبرگ ، فراوانی افراد مغلوب 64/0 است. اگر فراوانی آلل مغلوب در نسل بعد 6/0 باشد و شایستگی تکاملی افراد غالب 1 باشد ، شایستگی تکاملی افراد مغلوب چقدر است؟

 

29- اگر در یگ جمعیت 1000 نفری، تعداد افراد باد لاله گوش پیوسته 90 نفر باشد، فراوانی پسران ناخالص با لاله گوش آزاد چند درصد است؟

30- در یک جمعیت 1000 تای مگس سرکه  افراد بال کوتاه (مغلوب) دارند، تعداد افراد هتروزیگوت چقدر است؟

 

31- اگر شایستگی تکاملی فنوتیپ مغلوب در جمعیتی نصف شایستگی افراد ناخالص و شایستگی تکاملی افراد ناخالص نصف شایستگی افراد هموزیگوت غالب باشد، در جمعیت aa 100+Aa 1800َ+  AA 8100 بعد از برقراری تعادل مجدد فراوانی آلل مغلوب چقدر است و چند نفر ناخالص وجود دارد؟

 

32- فراوانی آلل کوتاهی بال در مگس سرکه 4/0 و شایستگی تکاملی بال کوتاهی 7/0 باشد در جمعیت 500 تایی از مگس سرکه تعداد مگس های بال کوتاه بعد از انتخاب طبیعی چقدر است؟

 

33- اگر در جمعیتی از انسانها با فراوانی ژنوتیپی 64AA+32Aa+4aa  به علت حوادث طبیعی 30 نفر غالب خالص از بین برود و شایستگی تکاملی افراد مغلوب 75/0 باشد در نسل بعد در جمعیت 360 نفری، چند نفز مذکر ناخالص وجود دارد؟

 

34- در یک جمعیت 500 تایی از گل میمونی تعداد گلهای صورتی و قرمز با هم برابر  و تعداد گلهای یفید 300 عدد است و بر اثر رانش ژن  گل های سفید از بین می روند، پس از رانش ژن فراوانی آلل رنگ سفید چقدر است؟

 

 

35- در گونه انسان 10 درصد از جمعیت کوررنگ است، چه درصدی از زنان هتروزیگوت را می توان در جمعیت انتظار داشت؟

 

36- اگر در یک جمعیت انسانی 6 درصد مردان کوررنگ باشند، چه نسبتی از زنان کورنگ خواهند بود؟

 

37-اگر فراوانی ژن هموفیلی در جمعیتی 3/ باشد، فراوانی هموفیلی را در مردها و زن ها حساب کنید، فراوانی افراد ناقل چقدر است ؟

 

38- در یک جمعیت انسانی در بین 367 مرد آزمایش شده، مشاهده گردیده است که 181 نفر کوررنگ هستند، درصد زنان سالم، ظاهراً سالم و کوررنگ را که در یک نمونه 367 نفری می توان انتظار داشت حساب کنید؟

 

39- در یک جمعیت 1000 نفری انسان، 25 نفر از مردان به هموفیلی مبتلا هستند، فراوانی زنان بیمار در این جمعیت چقدر است؟ ( تعداد مردان و زنان را در این جمعیت مساوی در نظر بگیرید) .

 

40-  در یک جزیره 200 زن و 300 مرد زندگی می کنند 8 نفر از زنان هموفیل اند چه درصدی از زنان ناقل هموفیلی اند؟ چه درصدی از مردان هموفیل اند؟

 

41- آماردگیری از 500 مرد یک جمعیت نشان داده است که 20 تای آنان کوررنگند، فراوانی ژنی آلل هال بیماری زا در این جمعیت چقدر است؟

 

42- در یک جمعیت 10000 نفری، 81 نفر زن کوررنگ هستند، احتمالاً در این جمعیت چند نفر مرد کوررنگ خواهند بود؟

 

43- در یک جمعیت 800 تایی از مگس های سرکه جوان با فراوانی f(rr)=0/16, f(Rr)=0/48, f(RR)=0/36  اگر شایستگی تکاملی برای افراد مغلوب 5/0باشد پس از اثر کامل انتخاب طبیعی، فراوانی افراد هتروزیگوت در نسل بعد چقدر است؟

 

44- اگر فراوانی آلل مغلوب (a ) در جمعیتی از نخودهای فرنگی 2/0 باشد در صورت خود لقاحی پس از نسل چهارم فراوانی افراد مغلوب چقدر خواهد شد؟

 

45- پس از سه نسل خود لقاحی در جمعیت نخودهای سوال قبل فراوانی آلل غالب چقدر خواهد بود؟

 

46- 4به جمعیتی 1000 تایی از مگس های سرکه با فراوانی ژنوتیپی (0/09RR+ 0/42Rr+0/49rr ) تعدادی مگس سرکه با نسبت های ( 110RR+ 80Rr+ 110rr ) وارد شوندفراوانی آلل مغلوب در جمعیت جدید چقدر است؟

 

47-  اثر کدامیک بر فراوانی ژن ها با بقیه متفاوت است؟

الف- مهاجرت              ب- جهش               ج- انتخاب طبیعی             د- رانش ژن 

 

48-  تاثیر رانش ژنتیکی را در چه جمعیت هایی می توان به احتمال بیشترمشاهده کرد؟

الف- جمعیت های بزرگ بسته                       ب- جمعیت های کوچک بسته

ج- جمعیت های طبیعی                                 د- جمعیت های آزمایشگاهی

 

49- انتخاب مصنوعی در تغییر فراوانی برخی ژن ها در جمعیت کدام جاندا، کمتر موثر بوده است؟

الف- ذرت             ب- باسیل سل              ج- آنوفل               د- روباه

 

 

 

 

50- ............. سبب کاهش تفاوت بین جمعیت ها و ........ سبب افزایش تفاوت بین جمعیت ها می شود.

الف رانش ژن- شارش ژن                             ب- جهش- رانش ژن

ج- شارش ژن- رانش ژن                                 د- رانش ژن- جهش

 

 

51- در گیاه شبدر ژن خود ناسازگار A   با پنج آلل (A1,A2,A3,A4,A5 ) وجود دارد در آمیزش گیاه نر A3A4 با گیاه ماده A2A3   در آلبومن و رویان دانه های تولید شده مورد انتظار خواهد بود؟

 

52- در گیاه شبدر الل های ژن خود ناسازگار را با S نشان می دهند از آمیزش گیاه نر S2S3 با گیاه ماده S3S4 احتمال تشکیل گیاهی با ژنوتیپ S2S4 چقدر است؟

 

53-  ژن خود ناسازگار شبدر دارای 4 الل می باشد در یک جمعیت که همه ژنوتیپ های ممکن را دارند چند نوع آمیزش امکان پذیر است؟

 

54- الل های A,B.X عامل آمیزش ناهمسان پسندانه در نوعی گیاه هستند در جمعیتی از این گیاه که فراوانی آلل A مساوی 2/0 و فراوانی دو آلل دیگر یکسان است چه نسبتی از بوته ها دارای ژنوتیپ AX هستند؟

 

55-  چه نسبتی از گامت های F2  حاصل از آمیزش AABB×aabb  نو ترکیب می باشند؟ 

 

56- در جانداری با ژنوتیپ AB/Ab  در صورت میوز بدون کراسینگ اور و همچنین میوز همراه با کراسینگ اور احتمال تشکیل گامت AB چقدر است؟

 

57- کراسینگ اور در جانداری با کدام نوع ژنوتیپ، سبب تولید گامت های نوترکیب می شود؟

الف- AB/Ab             ب- AB/aB              ج- aB/Ab         د- ab/Ab

 

58- از آمیزش aaBB×AAbb به ترتیب در نسل اول و دوم چند نوع ژنوتیپ نوترکیب نسبت به والدین بوجود می آید؟

 

59- از آمیزش aaBB×AAbb به ترتیب در نسل اول و دوم چند نوع فنوتیپ نوترکیب بوجود می اآید؟

 

60-  در اثر خود لقاحی کدامیک نو ترکیبی انجام نمی گیرد؟

الف- Aabb                ب- aaBB                 ج- AAbb               د- AaBa

 

61- آرایش کروموزوم ها در ........ و کراسینگ اور در ............. سبب نوترکیبی می شود.

الف- پروفاز میوز Ι- متافاز میوزΙ             ب- متافاز میوز П پروفاز میوز П

ج- متافاز میوز Ι- پروفاز میوزΙ               د- پروفاز میوز П- متافاز میوزП    

 

62- کراسینگ اور تبادل قطعه بین کروماتید های ......... است که این قطعات حامل آلل های ........ می باشند.

الف- خواهری- متفاوت                                  ب- غیر خواهری- مشابه

ج- غیر خواهری- متفاوت                               د- خواهری- مشابه 63

 

63- در درون آمیزی به ترتیب فراوانی نسبی آلل ها ........، فراوانب افراد مغلوب..........، و فراوانی افراد ناخالص  .......... می یابد.

الف- کاهش- افزایش- کاهش                                     ب- ثابت- کاهش- کاهش 

ج- ثابت- افزایش- کاهش                                          د- افزایش- افزایش- کاهش

 

 64- مکانیسم پیدایش گونه های جدید در گونه زایی دگر میهنی را شرح دهید.

65- مکانیسم پیدایش گونه های جدید در گونه زایی هم میهنی را شرح دهید.

66- نوترکیبی در ژن های پیوسته چگونه و چه هنگام رخ می دهد؟

67- عوامل جدایی پس زیگوتی را فقط نام ببرید.

68- هریک از موارد زیر نشانگر چه نوع انتخابی است؟

الف- انتخاب فسیل های زنده        ب- انتخاب دانه های ذرت های دارای روغن بیشتر

69- با آمیزش تربچه و کلم، گیاهی بارور و پلی پلوئید بدست آمده، اگر این گیاه جمعاً دارای 36 کروموزوم و گامت تربچه دارای 9 کروموزوم باشد تعداد کروموزوم ها در گامت های کلم چقدر است؟

70- چه عاملی اجازه نمی دهد که تبادل ژن بین گونه های نزدیک، به یک روند پایدار تبدیل شود؟

71- جو دو سر نوعی تترا پلوئید 28 کروموزومی است. یولاف پرورشی معمولی هگزاپلوئید در همین سری کروموزومی است، بر این اساس یولاف معمولی چند کروموزوم دارد؟