1-  فتوسیستم  Iو  IIبترتیب کمبود الکترونی خود را چگونه جبران میکنند؟

  1- فتوسیستم IIو آب  2- آب و فتوسیستم  I     3- آب و آب     4- فتوسیستم  IIو فتو سیستم I

2-  در مرحله نوری فتوسنتز کدام مواد تشکیل می گردند؟

  1- O2,ATP,H2O                                                    2- O2,ATP,NADPH     

3 -  ADP, CO2, NADPH                                         4- CO2, O2, NADPH 

3-  کدام ملکول الکترون های پر انرژی را برای ساخت پیوند های کربن- هیدروژن در مرحله ی سوم فتوسنتز فراهم می کنند؟

 1-  ATP               2-  NADP+                      3-    NADPH               4- ADP

4-  انرژی لازم برای تلمبه کردن یون هیدروژن به درون تیلاکوئید از کجا تامین میشود؟

 1-   ATP             2-  NADPH                      3-    NADP+               4-   نور خورشید

5- در زنجیره انتقال الکترون  فتو سنتز گیرنده نهایی الکترون کدام است؟

 1-   ATP            2 ADP -                             3-    NADP+               4-  NADPH

6-  محل فتوسیستم های I و در II کدام بخش کلروپلاست میباشد؟

1- سطح خارجی تیلاکوئید                                    2- سطح داخلی غشای داخلی     

 3- استروما                                                      4- درون غشای تیلاکوئید

7-  در مورد ساخت ملکولهای   ATP وNADPH  کدام گزینه درست نمی باشد؟

 1- در مرحله اول فتوسنتز تولید نمی شوند               2- پس از ساخته شدن به درون تیلا کوئید رها می شوند

  3- انرژی لازم را برای ساخت ترکیبات آلی ذخیره می کنند   4- هر کدام در یک زنجیره انتقال الکترون ساخته می شوند

8-  فرآیند تثبیت  CO2 در کدام بخش کلروپلاست انجام می گیرد؟

 1- غشای داخلی کلروپلاست   2- غشای خارجی کلروپلاست    3- ماده زمینه کلروپلاست  4- غشای تیلاکوئید

9-  اولین گام در چرخه کلوین کدام است؟

1- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده سه کربنی   2- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده 5کربنی و تولید ماده 6کربنی

 3- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده 5کربنی و تولید 2 ماده 3 کربنی   4- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده 4 کربنی

10-  برای ساخت یک ملکول قند 3 کربنی بترتیب نیاز به چند ملکول  ATPو NADPH در چرخه کلوین می باشد؟

 1- 3 و2              2 2و 3                         3 9 و 6                   4- 18 و 12

11-  برای احیا هر ملکولCO2  در چرخه کلوین نیاز به چند ملکول  ATPو  NADPHبترتیب می باشد؟

 1- 3  و 2           2- 2   و 3                        3- 5 و3                     4- 3 و 1

12-  چه نسبتی از قند های ساخته شده در چرخه کلوین صرف ساخت ترکیبات آلی در خارج از چرخه کالوین می شود؟

 1- 1/1               2- 2/1                        3- 6/5                            4-  6 /  1

4- آب

13-  برای ساخت یک قند 5 کربنی نیاز به چند بار گردش متوالی چرخه ی کالوین می باشد؟

 1-   1             2-     2                         3-  5                              4-   15

14-  اولین ماده ساخته شده در چرخه کالوین کدام می باشد؟

1-ملکول قند 3 کربنی       2- ملکول 3 کربنی        3- ملکول قند 5 کربنی         4- ملکول 5 کربنی

15-  در کدامیک از گیاهان زیر وضعیت باز و بسته شدن روزنه ها متفاوت بک بقیه است؟

1- کاکتوس                  2- نیشکر                     3- ذرت                       4- گندم

16-  در کدام گیاهان زیر ، در اولین گام از تثبیت CO2اسید 4 کربنی ایجادمیشود؟

1- نیشکر و گندم            2- نیشکر و ذرت           3- ذرت و چغندر         4- گندم و کاج

17-  در چرخه کربس هنگام تبدیل کدام یگ از مواد زیر به یکدیگر ،ماده پر انرژی تولید نمی گردد؟

 1-ماده 6 کربنی به 5 کربنی                                 2- ماده 5 کربنی به 4 کربنی  

     3- ماده 4 کربنی به 4 کربنی دیگر                    4- ماده 4 کربنی به 6 کربنی

18-  در چرخه کربس بازای ورود  هر ملکول  استیل کوآنزیمA ، چند ملکولATP و  NADHبترتیب تولید می شود؟

 1- 1و1                    2-  1 و 3                     3-  3 و 1                      4-   3 و 3

19-  بازای هر ملکول پیروات در تنفس هوازی ، چند ملکول CO2 تولید می  شود؟

 1-  1                    2- 2                           3-    3                           4- 6

20-  در چرخه کربس کدام یک هم تولید و هم مصرف می شود؟

 1- پیروات             2- استیل کوآنزیم  A        3- بنیان استیل                   4- اسید سیتریک

21-  در زنجیره انتقال الکترون  NAD+ …………… می شود.

1- مصرف             2- تولید                       3- اکسید                         4- احیا

22-  کدام ملکول در زنجیره انتقال الکترون نقش آخرین پذیرنده ی الکترون را دارد؟

1-   NAD+        2 -    FAD+                3- اکسیژن                       4- NADP+

23-  بازای ورود هرNADH  به زنجیره انتقال الکترون چند ملکول آب تولید یا مصرف می شود؟

1- 1 و تولید         2-   1 و مصرف            3- 2 و تولید                        4- 2 و مصرف

24-  از اکسیداسیون کامل هر ملکول پیروات چند ملکول NADH  و FADH2 بترتیب تولید می شود؟

1- 4 و2           2-    2و 4                     3- 1 و 4                              4- 4 و1

25-  از اکسیداسیون هر ملکول کلوگز چند ملکول  NADH و  FADH2بترتیب تولید می شود؟

1- 8 و 4        2- 8 و2                            3- 10 و 2                          4- 10 و 4

26-  چند پروتون برای تشکیل کامل ملکول های پر انرژی در چرخه ی کربس لازم است؟

1- 4             2- 6                                 3- 8                                4- 16

27-  محصول نهایی در تخمیر الکلی کدام است؟

  1-  CO2و  H2O      2- H2O  و الکل            3- CO2 و الکل        4- پیروات و ATP

28-  در تخمیر الکلی از هر گلوکز چند ملکول ATP تولید می شود؟

 1- 2                          2- 4                        3- 6                           4- 8

29-  کدام فرآیند در سلول های هوازی و بی هوازی مشترک می باشد؟

 1- چرخه ی کربس        2- تخمیر الکلی           3- تولید استیل کوآنزیم  A         4- گلیکولیز

30-  در کدام فرآیند CO2 تولید نمی شود؟

1- چرخه کربس و گلیکولیز                               2- تبدیل پیروات به استیل و زنجیره انتقال الکترون  3- چرخه کربس و تخمیر الکلی                          4- گلیکو لیز و تخمیر لاکتیکی