فصل هشتم

1-      از آمیزش موش سیاهبا یک موش قهوه ای،همه موشها حاصل سیاه زنگ شده اند؟(دی83)                        الف:کدام صفت غالب است؟                                                                                                ب:صفت غالبخالص است یا ناخالص ؟دلیل خود را بیان کنید؟

2-      به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(دی 83)                                                                                الف:مشاهدات نایت از آمیزش گیاهان نخود فرنگی گلبرگ سفید وگلبرگ ارغوانی چه بود؟             ب:آزمایش های مندل چه تفاوتی با کارهای نایتداشت؟

3-      به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(شهریور83)                                                                       الف:تفاوت گلبولهای قرمز، در افراد مبتلا به تالاسمی ماژوروتالاسمی مینوردرچیست؟                        ب:آمیزشدی هیبریدی،چهنوع آمیزشی است؟

4-      اگر پدر ومادری سالم ،دارای فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژورباشند؟(شهریور83)                                             الف:ژنوتیپ پدرومادررا تعیین کنید؟                                                                                                      ب:با مساحبات ژنتیکیاحتمال آنکه فرزندبعدی این خانواده پسری مبتلا به تالاسمی ماژورباشد را بدست آورید                                                                                                                                       ژن فردسالم:C                                                      ژن تالاسمی:C

5-      با توجه به دودمانه مقابل استدلال کنیدکه صفت مورد نظرغالب است یا مغلوب؟(خرداد83)

6-      هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟(خرداد83)                                                                                       الف:هتروزیگوس                            ب:الل                             ج:ژنوتیپ

7-      باگروه خونیAB وپدریبا گروه خونیA ،دختری باگروه خونیB دارند باذکر دلیل ژنوتیپ پدر را بنویسید؟(خرداد83)

8-      الف:از انواع رابطه بین آللها،همتوانی را تعریف کنید؟                                                                              ب:در چه صورت ، فرزندی مبتلابه تالاسمی ماژور متولد میشود؟(دی80)

9-      الف: این اصطلاحات را تعریف کنید؟       الف:الل                   ب:ژن مغلوب                                                       ب:قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟(دی80)

10-  یک گیاه نخودفرنگی ،رنگ ارغوانی گل (R) نسبت به رنگ سفید) r) وبلندی ساقه (A )نسبت به کوتاهی (a) آن غالب است                                                                                                                    الف:فنوتیپ هریک از ژنوتیپ های زیر رادرگیاه مشخصکنید؟1-AaRr     2-aarr                     ب:ژنوتیپ های احتمالی گیاه ساقه بلند گل سفید را بنویسید؟(مرداد81)

11-  الف:قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟                                                                                           ب:چه تفاوتی بین همتوانی صفات وصفاتغالب ناقص وجود دارد؟(مرداد81)

12-  ناقل هموفیلی ومبتلابه تالاسمی مینوربا مردی  سالم از نظرهموفیلی ولی مبتلابه تالاسمی مینورازدواج می کند احتمالبوجود آمدن پسرمبتلا به هموفیلی وتالاسمیماژوردر این خانواده چقدر است؟(خرداد81)

13-  قانون جورشدن مستقل ژنهارا بنویسید؟(خرداد81)

14-  آمیزش آزمون چیست؟(دی81)

15-  آمیزش نخود فرنگی پابلنددانه صاف که در هردو صفت خالصاست با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ،ژنوتیپ وفنوتیپ اول(F1 )را بنویسید؟(با نوشتن را حل)(دی81)                                    پاکوتاه =1             پا بلند=                             دانه چروکیده=a        دانه صاف=A

16-  در عمل لقاحی نخود فرنگی دانه زرد (Aa)تقریبا چند درصد دانههای حاصل سبز خواهند بود(خرداد82)      1-25                  -50           3-75                  4-100

17-  آمیزش لاله عباسی گل قرمز با لاله عباسی گل سفید نسل اول همگی گل صورتی شده اندحال اگر گل صورتی های نسل اول عمل خود لقاحی انجام دهند؟                                                                   ژنو تیپ هایحاصل از این آمیزش را با محاسبات ژنتیکی بنویسید؟(خرداد82)                                  الل سفیدرنگ=                                                   الل قرمز رنگ=R

18-  یک گیاه نخود فرنگی آلل های PوPوآللهایAوa به تر تیب بیانگر صفات گلبرگ ارغوانی،گلبرگ سفیددانه صاف دانه چروکیده میباشد                                                                                                 فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر رابنویسید؟(شهریور82)                                                     الف:PPaa                      ب:PPaa                   ج:PPAa                      د:PPaa 

19-  نوعی خرگوش زنوتیپ هایWWرنگ سفیدBB رنگ سیاه BWرنگخاکستری ایجاد می کند حال اگر دو خرگوش به ژنوتیپ هایBW،BWرا با هم آمیزش دهیم                                                  الف:ژنوتیپ های جدیددر فرزندان را مشخص کنید؟                                                                   ب:با استفاده از محاسبات ژنتیکی،ژنوتیپهای جدیددر فرزندان را مشخص کنید؟(شهریور82)

20-  در خانواده ای مادر گروه خونیAB وپدر گروه خونی A وپسر گروه خونیB دارند.تعیین کنید؟(مرداد82)                                                                                                            الف:ژنوتیپ پدر                             ب:نسبت فرزندان ناخالص                                                               ج:احتمال دختری با گروه خونیB

21-  با توجه به دودمانه(شجرنامه)مقابل به پرسشهای زیرپاسخ دهید؟(مرداد82)                                                      الف:بیماری غالب است یا مغلوب                                                                                                                      ب:بیماری وابسته به جنس است یا آتوزومی                                                                                           ج:فرد شماره 1 خاص است یانا خالص                                                                                               د:با توجه قسمت ب،این دودمانه چگونگی وراثت کدام بیماری را نشان می دهد؟

22-  یک گیاه نخود فرنگی ،دارای گلبرگ های ارغوانی (فنوتیپ غالب می باشد . برای مشخص کردن ژنوتیپ این گل چه راهی را پیشنهادمی کنید؟                                                                                            (جواب را با استدلال ژنتیکی بیان کنید؟(شهریور81)

23-  به سوالات زیر در موردصفت سه آللی گروههای خونی پاسخ دهید؟(شهریور81)                                   الف:برای این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت؟                                                     ب:چرا افرادی که گروه خونی که ژنوتیپ AB دارند گروه خونی AB خواهند داشت؟                                     ج:افرادی که گروه خونی A دارند(فنوتیپA )چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟

24-  الف:آمیزش آزمون به چه منظوری صورت می گیرد ؟(خرداد84)                                                    ب:هم توانی چه تفاوتی با غالب ناقص دارد؟

25-  هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است وژن آن روی کروموزوم X قراردارد                                            اگر پدر سالم ومادر ناقل این بیماری باشد (با رسم مربع پانت )زنوتیپها وفنوتیپ جدیدفرزندان را بنویسید؟(خرداد84)

26-  الف:پژوهشگران ژنتیک از دودمانه چه اطلاعاتی به دست می اورند؟(دو مورد)                                                   ب:قانون جور شدن مستقل ژنها در مورد کدام ژنهاصادق است(مرداد84)

27-  اگر مردی سالم از نظر هموفیلی بازنی که فقط مادرش مبتلا به هموفیلی بوده ازدواج کند؟                          الف:زنوتیپ مردوزن را بنویسید؟                                                                                         ب:احتمال این که این زن ومردصاحب پسری هموفیل شوند چقدر است؟(مرداد84)

28-  در خانواده ای که پدرومادر مبتلا به تالاسمی مینور هستند زنوتیپها وفنوتیپها مورد انتظار در فرزندان که با فنوتیپ وزنوتیپ والدین متفائت است را بنویسید؟                                                                      C = الل طبیعی                                              الل تالاسمی= C (ش84)

29-  اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟                                                                                                           الف:خود لقاحی                                                      ب:صفت اتوزومی (ش 84)

30-  در خانوادهای که والدین سالم میباشند فرزندی زال بدنیا آمده است (82شهریور)و(دی83 )         الف:ژنوتیپ والدین را بنویسید؟                                                                                                ب:ژنوتیپ فرزند زال را بنویسید؟                                                                                                 ج:احتمال اینکه در این خانواده فرزندی سالم بدنیا بیاید چقدر است؟

31-  با توجه به دودمانه روبروکه وراثت زالی را نشان می دهد؟                                                       الف:ژنوتیپ والدین را تعیین کنید؟                                                                                                   ب:احتمال اینکه جای علامت سوال دخترزال قرارگیردچقدراست(نوشتن عملیات ضروری است)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32-  به سوالات زیر در مورد تا لاسمی جواب دهید؟(خرداد82)و(دی82)                                                 الف:ژنوتیپ فرد مینور را بنویسید؟                                                                                                           ب:چگونه می توان تشخیص دادفرد مینوراست؟                                                                                            ج:در افراد بیمار اختلال در تولیدکدام ماده بوجود می آید؟

33-  در خرگوش موی کوتاه به وسیله ی ژن غالب با موی بلند توسط آمل مغلوب آن P تولید میشود از آمیزش یک خرگوش ماده ی موکوتاه با خرگوش نرموبلندهمه ی فرزندان آنها موکوتاه شده اند با رسم مربع پانت ژنوتیپ والدین) P)وفرزندان حاصل ازاین آمیزش را بنویسید؟(دی81)

34-   

35-  در یک خانواده گروه خونی پدر A وگروه خونی مادرB است واولین فرزندآنهاگروه خونی O دارد(خرداد83)                                                                                                                     الف: ژنوتیپ والدین را بنویسید؟                                                                                                         ب:احتمال تولد فرزندی با گروه خونی AB در این خانواده چقدر است ؟                                                  (پاسخ را با مساحبات ژنتیکی یا رسم مربع پانت بنویسید)

36-  مردی سالم که پدر آن زال بوده با زن سالم هموزیگوساز نظر زالی ازدواج نموده است؟                         الف:ژنوتیپ والدین را تعیین کنید؟                                                                                                        ب:تعیین کنیدچه نسبت از فرزندان حاصل هتروزیکیوس خواهندشد؟

37-  از آمیزش یک موش سیاه با یک موش قهوه ای همه ی زاده های آنها سیاه رنگ شده اند؟(مرداد83)     الف: چرا در میان زاده های آنها موشی که زنگ قهوه ای داشته باشدوجود ندارد(با مساحبات ژنتیکی توضیح دهید)                                                                                                                              ب:اگردوتاازاین زاده هاپس ازبلوغ با یکدیگرزادوولدکنند چه نوع فرزندانی ممکن است به دنیا بیاورند              الل رنگ سیاه = B                                                    الل رنگ قهوه ای=b

38-  روش توارث کدام با بقیه تفاوتدارد؟(دی82)                                                                                       الف:تالاسمی ماژور                          ب:فنیل کتوئوریا                 ج:کم خونی      د:هموفیلی

39-   مردی با گروه خونی A نا خالص با زنی دارای گروه خونی Bناخالص ازدواج کرده است یا رسم مربع پانت یا انجام محاسبات ژنتیکی به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(خرداد83)                                                                  الف:مادر چه نوع گامتهایی تولید می کند؟                                                                                                                                                    

ب:انواع فنوتیپ های جدیداحتمالیدر فرزندان چیست؟

       ج:احتمال تولد فرزندیبا گروه خونی A چقدر است؟

39-صفات وابسته به جنس را تعریف کنید؟(دی83)

40- درچه صورتی می توان ازروی فنوتیپ،ژنوتیپ راتشخیص داد؟(ذکردوموردکافی است)(شهریور81)

41- دردودمانه به چه افرادی ناقل گفته می شود؟(شهریور83)

42- پاسخ کوتاه دهید ؟             

      الف:الل هموفیلی غالب است یامغلوب

       ب:چرا هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است؟(شهریور83)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوابهای سوالات فصل هشتم

1-الف:رنگ سیاه

ب:خالص است،اگرناخالص بودباید 50 درصدموش ها سیاه و50درصد موش ها قهوه ای می شوند

2-مشاهده می کرد که دانه های حاصل از این آمیزش به نخود فرنگی های تبدیل می شوند که رنگ گلبرگ همه آنها ارغوانی است.

ب:مندل تعدادگیاهان گلبرگ سفید وگلبرگ ارغوانی هر یک از نسل ها را می شمرد واعدادرا که به دست می آورد از نظر آماری تجزیه وتحلیل می کرد.

3-الف:در گلبول قرمز افرادمبتلا به تالاسمی ماژورهموگلوبین کافی وجود ندارد.

ب:نوعی آمیزش است که در آن به چگونگی وراثت دوصفت(دوجفتحالت متقابل)توجه می شود

4-ژنوتیپ هردو  cC

 

 

 

 

 

برای حل این مسئله همچنین می توانیم ازمربع پانتاستفاده کنیم

 

 

 

بنابراین احتمال اینکه فرزندی تالاسمی بدنیا بیاید یک چهارم می باشد اما یک دوم نیزاحتمال دارد که این فرزندپسر باشدپس احتمال بدنیا آمدن پسرتالاسمی یک هشتم می باشد

5-

 

 

 

 

 

 

6- الف:اگر فردی هر دو نوع آمل (غالب ومغلوب)را باهم داشته باشد می گوئیمکه این فرد از نظر آن صفت ناخالص(هتروزیکیوس)است ((یا اگر فردی نسبت به یک صفت دونوع آمل ورشته باشد))

 ب:امروزه به حالت های مربوط به یک صفت آمل می گویند یا (( ژن هایی)) را که بر روی یک جفت کروموزوم همتا ودر جایگاه مشخصی قرار می گیرندآمل یا همردیف می نامند.

ج:نوع آمل هایی که هر فرد دارد ژنوتیپ نامیده می شود.

 

7-ژنوتیپ پدرAO است وچون فقط در این حالت می تواند فرزندی باگروه خونی B داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

8- الف: اگر بین دوآمل رابطه غالب ومغلوبی وجود نداشته باشد ودر حالت نا خالص هر دو همراه طاهر شوند (هر دو فنوتیپ با هم ظاهر می شود)

ب: در صورتی که پدرومادر هر دومینور ( ناقل) باشند.

9- الف:1-  تعریف آمل > جواب سوال 6قسمت(ب)

           2- ژنی که در حالت نا خالص هیچ اثر قابل مشاهده ای از خودشان ندهد

    ب:دو آمل مربوط به هر صفت هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا می شوند.

 

10- الف: 1)AaRr > ساقه بلندوگلبرگ ارغوانی                 2)aarr > ساقه کوتاه وگلبرگ سفید

       ب: AArr وAarr

11- الف:جواب سوال 9 قسمت(ب)

       ب: در هم توانی هر دوفنوتیپ باهم ظاهر می شوند در حالی که در غالب ناقص فنوتیپ غالب حو واسط دو حالت خالصظاهر می شود .

12- XHxh > ژنوتیپ زن                           XHYCc > ژنوتیپ مرد

 در چنین حالتی بوجود آمدن هریک از بیماری ها را به تنهایی حساب می کنیم سپس نتیجه ها رادرهم ضرب می کنیم

 

 

 

 

یک چهارم احتمال داردپسری مبتلا به هموفیل ایجاد شود

 

 

یک چهارم احتمال داردفرزندی(چه پسرچه دختر)به تالاسمی ماژور مبتلا شود .

پس احتمال ایجادپسری هموفیل ومبتلا به ماژوردر این خانواده برابراست با

 

 

13-مطابق این قانون هنگام تشکیل گامت ها آمل های مربوط به هر صفت بدون تاثیر برصفات دیگرازهم تفکیک می شوند.

14- آمیزشی است برای پی بردن به ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ غالب رانشان می دهند

15-ژنوتیپ ها                  فنوتیپ ها

IIAA >                       پا بلند دانه صاف

iiaa >                         پا کوتاه چروکیده

 

                                 

                                                   IIAA      X   iiaa

                 

                                                   ia IA       یک نوع گامت بیشتر تولید نمی کنند

                     ژنوتیپ افراد          IiAa>   f1

از نظر فنوتیپی هم همه ساقه بلندو دانه صاف هستند

16-

 

 

 

17-

 

 

 

 

18- الف: گلبرگ ارغوانی دانه صاف     ب: گلبرگ ارغوانی دانه چروکیده

      ج: گلبرگ سفید دانه چروکیده

19-

 

 

 

 

الف:BBوWW ژنوتیپ های جدید می باشند

ب:محاسبات ژنتیکی نیزدر بالا انجام شده

20- ژنوتیپ پدر AO است چون فقط در این صورت می توانند فرزندی با گروه خونی B داشته باشند.

 

 

 

 

ب:75 درصد                        ج:        احتمال گروهB                         احتمال دخترشدن

21-

 

 

22- استفاده از آمیزش آزمون

این گیاه نخود فرنگی را با گیاه نخود فرنگی گلبرگ سفید ( فنوتیپ مغلوب)آمیزش میدهیم اگر جاندارمورد نظر خالص باشد همه فرزندان صفت غالب را نشان خواهند داد.اما اگر جاندار نا خالص باشد انتظار این است که نیمی از فرزندان صفت غالب ونیمی دیگرصفت مغلوب را نشان دهند

یا برای پاسخ از مربع پانت استفاده می کنیم

 

23-الف:6نوع

ب:چون Ia آنتی ژنA را در سطوح گلبول های قرمز تولید می کند وIb آنتی ژن B را

ج:Ia i (یا AOIaIa(یاAA)

24-الف:جواب سوال 14             ب:جواب سوال 14     ج:جواب سوال 11(ب)

25-

 

 

 

26-الف:اطلاعاتی مربوط به صفات وابسته به جنس واتوزومی،غالب ومغلوبی آمل ها وخالص یا نا خالص بودن افراد

ب:درباره ی ژن هایی درست است که روی کروموزوم های مختلف قرار داشته باشند

27-

 

 

 

بنا براین یک چهارم  احتمال پسری هموفیل داشته باشند

28-

 

 

 

CC فرزند سالم وCC فرزند ماژور

29-الف: اگر گامت های نر یک گل با گامت های ماده آن گل لقاح انجام دهند این آمیزش خود لقاحی نام دارد

     ب:صفاتی هستند که ژن های آنها روی کروموزوم های اتوزوم (غیر جنسی) قرار داشته باشد

30-الف:هردوAa                     ب:aa                                      ج:75 درصد

 

 

 

31- الف:هر دوAa

احتمال دختر شدن یک دوم واحتمال زال شدن هم یک چهارم پس احتمال دختر زال یک هشتم

 

 

 

 

32- الف:Cc    الل سالم> C                              الل ایجادبیماری> C

    ب:باآزمایش خون ومشاهده گلبولهای قرمز که در افراد مینور کوچک تر از افراد طبیعی (سالم )است

    ج:هموگلوبین

33- ژنوتیپ خرگوش موکوتاه<LL                           ژنوتیپ خرگوش موبلند>  ee

  

     ژنوتیپ فرزندان> Le

 

 

 

34-الف: ژنوتیپ پدر> AO                               ژنوتیپ مادر> BO

    ب:یک چهارم

 

 

 

35-الف: ژنوتیپ پدر>Aa                                     ژنوتیپ مادر>AA

ب:50 درصد(یک دوم)

 

36- زیرا الل رنگ سیاهی به آمل رنگ قهوه ای غالب وموش سیاه نسبت به این صفت غالب خالص است

الف:موش سیاه :BB                                            موش قهوه ای:bb

 

 

 

ب:هم فرزندانی با رنگ سیاه (75درصد)                      هم فرزندانی با زنگ قهوه ای(25 درصد)

 

 

 

37- الف:

   

        ب:

        ج:

        د:چون صفت هموفیلی وابسته به جنس مغلوب وآمل آن هم روی کروموزوم x می باشد در ارتباط سه مورد دیگر هر سه صفت اتوزومی هستند واز نوع اتوزومی مغلوب

 

38- الف: گامتها دارای آمل B وگامتهای دارای آملO > یعنی 2نوع

       ب:ABوOO                                         ج:یک چهارم یا 25درصد

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

39-صفاتی که ژنهای( آمل های) روی کروموزوم های جنسی (XوY)واقع نشده اند بنابراین در زن ومرد شیوه های مختلف ظاهرمی شوند.

40- 1)افرادی که فنوتیپ مغلوب یک صفت را نشان می دهند از نظر ژنوتیپی خالص (مغلوب) می باشد

       2)در حالت هم توانی بین دوامل فردی که هر دو صفت غالب را ظاهر کرده نا خالص است (مثل گروه خونیAB )

      3)در حالت غالب ناقص،فردی که صفت حد وسط بین 2صفت غالب را ظاهر کرده ناخالص است(مثل رنگ صورتیگلبرگ در گل لاله عباسی یا گل میمونی

41-ناقل به افرادی گفته می شود که دارای آمل های مولد نا هنجاری ژنی هستند اما فنوتیپ آن نا هنجاری یاغیر عادی بودن را نشان نمی دهند

42-الف:مغلوب                                         ب:چون امل مغلوب ایجاد کننده بیماری روی کروموزوم X قرار گرفته است.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 3 مرداد1385ساعت 16:53  توسط تقی قربانی قمی  |  آرشیو نظرات
 


فصل هشتم

1-      از آمیزش موش سیاهبا یک موش قهوه ای،همه موشها حاصل سیاه زنگ شده اند؟(دی83)                        الف:کدام صفت غالب است؟                                                                                                ب:صفت غالبخالص است یا ناخالص ؟دلیل خود را بیان کنید؟

2-      به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(دی 83)                                                                                الف:مشاهدات نایت از آمیزش گیاهان نخود فرنگی گلبرگ سفید وگلبرگ ارغوانی چه بود؟             ب:آزمایش های مندل چه تفاوتی با کارهای نایتداشت؟

3-      به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(شهریور83)                                                                       الف:تفاوت گلبولهای قرمز، در افراد مبتلا به تالاسمی ماژوروتالاسمی مینوردرچیست؟                        ب:آمیزشدی هیبریدی،چهنوع آمیزشی است؟

4-      اگر پدر ومادری سالم ،دارای فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژورباشند؟(شهریور83)                                             الف:ژنوتیپ پدرومادررا تعیین کنید؟                                                                                                      ب:با مساحبات ژنتیکیاحتمال آنکه فرزندبعدی این خانواده پسری مبتلا به تالاسمی ماژورباشد را بدست آورید                                                                                                                                       ژن فردسالم:C                                                      ژن تالاسمی:C

5-      با توجه به دودمانه مقابل استدلال کنیدکه صفت مورد نظرغالب است یا مغلوب؟(خرداد83)

6-      هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟(خرداد83)                                                                                       الف:هتروزیگوس                            ب:الل                             ج:ژنوتیپ

7-      باگروه خونیAB وپدریبا گروه خونیA ،دختری باگروه خونیB دارند باذکر دلیل ژنوتیپ پدر را بنویسید؟(خرداد83)

8-      الف:از انواع رابطه بین آللها،همتوانی را تعریف کنید؟                                                                              ب:در چه صورت ، فرزندی مبتلابه تالاسمی ماژور متولد میشود؟(دی80)

9-      الف: این اصطلاحات را تعریف کنید؟       الف:الل                   ب:ژن مغلوب                                                       ب:قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟(دی80)

10-  یک گیاه نخودفرنگی ،رنگ ارغوانی گل (R) نسبت به رنگ سفید) r) وبلندی ساقه (A )نسبت به کوتاهی (a) آن غالب است                                                                                                                    الف:فنوتیپ هریک از ژنوتیپ های زیر رادرگیاه مشخصکنید؟1-AaRr     2-aarr                     ب:ژنوتیپ های احتمالی گیاه ساقه بلند گل سفید را بنویسید؟(مرداد81)

11-  الف:قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟                                                                                           ب:چه تفاوتی بین همتوانی صفات وصفاتغالب ناقص وجود دارد؟(مرداد81)

12-  ناقل هموفیلی ومبتلابه تالاسمی مینوربا مردی  سالم از نظرهموفیلی ولی مبتلابه تالاسمی مینورازدواج می کند احتمالبوجود آمدن پسرمبتلا به هموفیلی وتالاسمیماژوردر این خانواده چقدر است؟(خرداد81)

13-  قانون جورشدن مستقل ژنهارا بنویسید؟(خرداد81)

14-  آمیزش آزمون چیست؟(دی81)

15-  آمیزش نخود فرنگی پابلنددانه صاف که در هردو صفت خالصاست با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ،ژنوتیپ وفنوتیپ اول(F1 )را بنویسید؟(با نوشتن را حل)(دی81)                                    پاکوتاه =1             پا بلند=                             دانه چروکیده=a        دانه صاف=A

16-  در عمل لقاحی نخود فرنگی دانه زرد (Aa)تقریبا چند درصد دانههای حاصل سبز خواهند بود(خرداد82)      1-25                  -50           3-75                  4-100

17-  آمیزش لاله عباسی گل قرمز با لاله عباسی گل سفید نسل اول همگی گل صورتی شده اندحال اگر گل صورتی های نسل اول عمل خود لقاحی انجام دهند؟                                                                   ژنو تیپ هایحاصل از این آمیزش را با محاسبات ژنتیکی بنویسید؟(خرداد82)                                  الل سفیدرنگ=                                                   الل قرمز رنگ=R

18-  یک گیاه نخود فرنگی آلل های PوPوآللهایAوa به تر تیب بیانگر صفات گلبرگ ارغوانی،گلبرگ سفیددانه صاف دانه چروکیده میباشد                                                                                                 فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر رابنویسید؟(شهریور82)                                                     الف:PPaa                      ب:PPaa                   ج:PPAa                      د:PPaa 

19-  نوعی خرگوش زنوتیپ هایWWرنگ سفیدBB رنگ سیاه BWرنگخاکستری ایجاد می کند حال اگر دو خرگوش به ژنوتیپ هایBW،BWرا با هم آمیزش دهیم                                                  الف:ژنوتیپ های جدیددر فرزندان را مشخص کنید؟                                                                   ب:با استفاده از محاسبات ژنتیکی،ژنوتیپهای جدیددر فرزندان را مشخص کنید؟(شهریور82)

20-  در خانواده ای مادر گروه خونیAB وپدر گروه خونی A وپسر گروه خونیB دارند.تعیین کنید؟(مرداد82)                                                                                                            الف:ژنوتیپ پدر                             ب:نسبت فرزندان ناخالص                                                               ج:احتمال دختری با گروه خونیB

21-  با توجه به دودمانه(شجرنامه)مقابل به پرسشهای زیرپاسخ دهید؟(مرداد82)                                                      الف:بیماری غالب است یا مغلوب                                                                                                                      ب:بیماری وابسته به جنس است یا آتوزومی                                                                                           ج:فرد شماره 1 خاص است یانا خالص                                                                                               د:با توجه قسمت ب،این دودمانه چگونگی وراثت کدام بیماری را نشان می دهد؟

22-  یک گیاه نخود فرنگی ،دارای گلبرگ های ارغوانی (فنوتیپ غالب می باشد . برای مشخص کردن ژنوتیپ این گل چه راهی را پیشنهادمی کنید؟                                                                                            (جواب را با استدلال ژنتیکی بیان کنید؟(شهریور81)

23-  به سوالات زیر در موردصفت سه آللی گروههای خونی پاسخ دهید؟(شهریور81)                                   الف:برای این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت؟                                                     ب:چرا افرادی که گروه خونی که ژنوتیپ AB دارند گروه خونی AB خواهند داشت؟                                     ج:افرادی که گروه خونی A دارند(فنوتیپA )چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟

24-  الف:آمیزش آزمون به چه منظوری صورت می گیرد ؟(خرداد84)                                                    ب:هم توانی چه تفاوتی با غالب ناقص دارد؟

25-  هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است وژن آن روی کروموزوم X قراردارد                                            اگر پدر سالم ومادر ناقل این بیماری باشد (با رسم مربع پانت )زنوتیپها وفنوتیپ جدیدفرزندان را بنویسید؟(خرداد84)

26-  الف:پژوهشگران ژنتیک از دودمانه چه اطلاعاتی به دست می اورند؟(دو مورد)                                                   ب:قانون جور شدن مستقل ژنها در مورد کدام ژنهاصادق است(مرداد84)

27-  اگر مردی سالم از نظر هموفیلی بازنی که فقط مادرش مبتلا به هموفیلی بوده ازدواج کند؟                          الف:زنوتیپ مردوزن را بنویسید؟                                                                                         ب:احتمال این که این زن ومردصاحب پسری هموفیل شوند چقدر است؟(مرداد84)

28-  در خانواده ای که پدرومادر مبتلا به تالاسمی مینور هستند زنوتیپها وفنوتیپها مورد انتظار در فرزندان که با فنوتیپ وزنوتیپ والدین متفائت است را بنویسید؟                                                                      C = الل طبیعی                                              الل تالاسمی= C (ش84)

29-  اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟                                                                                                           الف:خود لقاحی                                                      ب:صفت اتوزومی (ش 84)

30-  در خانوادهای که والدین سالم میباشند فرزندی زال بدنیا آمده است (82شهریور)و(دی83 )         الف:ژنوتیپ والدین را بنویسید؟                                                                                                ب:ژنوتیپ فرزند زال را بنویسید؟                                                                                                 ج:احتمال اینکه در این خانواده فرزندی سالم بدنیا بیاید چقدر است؟

31-  با توجه به دودمانه روبروکه وراثت زالی را نشان می دهد؟                                                       الف:ژنوتیپ والدین را تعیین کنید؟                                                                                                   ب:احتمال اینکه جای علامت سوال دخترزال قرارگیردچقدراست(نوشتن عملیات ضروری است)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32-  به سوالات زیر در مورد تا لاسمی جواب دهید؟(خرداد82)و(دی82)                                                 الف:ژنوتیپ فرد مینور را بنویسید؟                                                                                                           ب:چگونه می توان تشخیص دادفرد مینوراست؟                                                                                            ج:در افراد بیمار اختلال در تولیدکدام ماده بوجود می آید؟

33-  در خرگوش موی کوتاه به وسیله ی ژن غالب با موی بلند توسط آمل مغلوب آن P تولید میشود از آمیزش یک خرگوش ماده ی موکوتاه با خرگوش نرموبلندهمه ی فرزندان آنها موکوتاه شده اند با رسم مربع پانت ژنوتیپ والدین) P)وفرزندان حاصل ازاین آمیزش را بنویسید؟(دی81)

34-   

35-  در یک خانواده گروه خونی پدر A وگروه خونی مادرB است واولین فرزندآنهاگروه خونی O دارد(خرداد83)                                                                                                                     الف: ژنوتیپ والدین را بنویسید؟                                                                                                         ب:احتمال تولد فرزندی با گروه خونی AB در این خانواده چقدر است ؟                                                  (پاسخ را با مساحبات ژنتیکی یا رسم مربع پانت بنویسید)

36-  مردی سالم که پدر آن زال بوده با زن سالم هموزیگوساز نظر زالی ازدواج نموده است؟                         الف:ژنوتیپ والدین را تعیین کنید؟                                                                                                        ب:تعیین کنیدچه نسبت از فرزندان حاصل هتروزیکیوس خواهندشد؟

37-  از آمیزش یک موش سیاه با یک موش قهوه ای همه ی زاده های آنها سیاه رنگ شده اند؟(مرداد83)     الف: چرا در میان زاده های آنها موشی که زنگ قهوه ای داشته باشدوجود ندارد(با مساحبات ژنتیکی توضیح دهید)                                                                                                                              ب:اگردوتاازاین زاده هاپس ازبلوغ با یکدیگرزادوولدکنند چه نوع فرزندانی ممکن است به دنیا بیاورند              الل رنگ سیاه = B                                                    الل رنگ قهوه ای=b

38-  روش توارث کدام با بقیه تفاوتدارد؟(دی82)                                                                                       الف:تالاسمی ماژور                          ب:فنیل کتوئوریا                 ج:کم خونی      د:هموفیلی

39-   مردی با گروه خونی A نا خالص با زنی دارای گروه خونی Bناخالص ازدواج کرده است یا رسم مربع پانت یا انجام محاسبات ژنتیکی به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(خرداد83)                                                                  الف:مادر چه نوع گامتهایی تولید می کند؟                                                                                                                                                    

ب:انواع فنوتیپ های جدیداحتمالیدر فرزندان چیست؟

       ج:احتمال تولد فرزندیبا گروه خونی A چقدر است؟

39-صفات وابسته به جنس را تعریف کنید؟(دی83)

40- درچه صورتی می توان ازروی فنوتیپ،ژنوتیپ راتشخیص داد؟(ذکردوموردکافی است)(شهریور81)

41- دردودمانه به چه افرادی ناقل گفته می شود؟(شهریور83)

42- پاسخ کوتاه دهید ؟             

      الف:الل هموفیلی غالب است یامغلوب

       ب:چرا هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است؟(شهریور83)

 

 جوابهای سوالات فصل هشتم

1-الف:رنگ سیاه

ب:خالص است،اگرناخالص بودباید 50 درصدموش ها سیاه و50درصد موش ها قهوه ای می شوند

2-مشاهده می کرد که دانه های حاصل از این آمیزش به نخود فرنگی های تبدیل می شوند که رنگ گلبرگ همه آنها ارغوانی است.

ب:مندل تعدادگیاهان گلبرگ سفید وگلبرگ ارغوانی هر یک از نسل ها را می شمرد واعدادرا که به دست می آورد از نظر آماری تجزیه وتحلیل می کرد.

3-الف:در گلبول قرمز افرادمبتلا به تالاسمی ماژورهموگلوبین کافی وجود ندارد.

ب:نوعی آمیزش است که در آن به چگونگی وراثت دوصفت(دوجفتحالت متقابل)توجه می شود

4-ژنوتیپ هردو  cC

 

 ن مسئله همچنین می توانیم ازمربع پانتاستفاده کنیم

 

 

 

بنابراین احتمال اینکه فرزندی تالاسمی بدنیا بیاید یک چهارم می باشد اما یک دوم نیزاحتمال دارد که این فرزندپسر باشدپس احتمال بدنیا آمدن پسرتالاسمی یک هشتم می باشد

5-

 

 

 

 

 

 

6- الف:اگر فردی هر دو نوع آمل (غالب ومغلوب)را باهم داشته باشد می گوئیمکه این فرد از نظر آن صفت ناخالص(هتروزیکیوس)است ((یا اگر فردی نسبت به یک صفت دونوع آمل ورشته باشد))

 ب:امروزه به حالت های مربوط به یک صفت آمل می گویند یا (( ژن هایی)) را که بر روی یک جفت کروموزوم همتا ودر جایگاه مشخصی قرار می گیرندآمل یا همردیف می نامند.

ج:نوع آمل هایی که هر فرد دارد ژنوتیپ نامیده می شود.

 

7-ژنوتیپ پدرAO است وچون فقط در این حالت می تواند فرزندی باگروه خونی B داشته باشد.

 

  اگر بین دوآمل رابطه غالب ومغلوبی وجود نداشته باشد ودر حالت نا خالص هر دو همراه طاهر شوند (هر دو فنوتیپ با هم ظاهر می شود)

ب: در صورتی که پدرومادر هر دومینور ( ناقل) باشند.

9- الف:1-  تعریف آمل > جواب سوال 6قسمت(ب)

           2- ژنی که در حالت نا خالص هیچ اثر قابل مشاهده ای از خودشان ندهد

    ب:دو آمل مربوط به هر صفت هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا می شوند.

 

10- الف: 1)AaRr > ساقه بلندوگلبرگ ارغوانی                 2)aarr > ساقه کوتاه وگلبرگ سفید

       ب: AArr وAarr

11- الف:جواب سوال 9 قسمت(ب)

       ب: در هم توانی هر دوفنوتیپ باهم ظاهر می شوند در حالی که در غالب ناقص فنوتیپ غالب حو واسط دو حالت خالصظاهر می شود .

12- XHxh > ژنوتیپ زن                           XHYCc > ژنوتیپ مرد

 در چنین حالتی بوجود آمدن هریک از بیماری ها را به تنهایی حساب می کنیم سپس نتیجه ها رادرهم ضرب می کنیم

 

 

 

 

یک چهارم احتمال داردپسری مبتلا به هموفیل ایجاد شود

 

 

یک چهارم احتمال داردفرزندی(چه پسرچه دختر)به تالاسمی ماژور مبتلا شود .

پس احتمال ایجادپسری هموفیل ومبتلا به ماژوردر این خانواده برابراست با

 

 

13-مطابق این قانون هنگام تشکیل گامت ها آمل های مربوط به هر صفت بدون تاثیر برصفات دیگرازهم تفکیک می شوند.

14- آمیزشی است برای پی بردن به ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ غالب رانشان می دهند

15-ژنوتیپ ها                  فنوتیپ ها

IIAA >                       پا بلند دانه صاف

iiaa >                         پا کوتاه چروکیده

 

                                 

                                                   IIAA      X   iiaa

                 

                                                   ia IA       یک نوع گامت بیشتر تولید نمی کنند

                     ژنوتیپ افراد          IiAa>   f1

از نظر فنوتیپی هم همه ساقه بلندو دانه صاف هستند

16-

 

 

 

17-

 

 

 

 

18- الف: گلبرگ ارغوانی دانه صاف     ب: گلبرگ ارغوانی دانه چروکیده

      ج: گلبرگ سفید دانه چروکیده

19-

 

 

 

 

الف:BBوWW ژنوتیپ های جدید می باشند

ب:محاسبات ژنتیکی نیزدر بالا انجام شده

20- ژنوتیپ پدر AO است چون فقط در این صورت می توانند فرزندی با گروه خونی B داشته باشند.

 

 

 

 

ب:75 درصد                        ج:        احتمال گروهB                         احتمال دخترشدن

21-

 

 

22- استفاده از آمیزش آزمون

این گیاه نخود فرنگی را با گیاه نخود فرنگی گلبرگ سفید ( فنوتیپ مغلوب)آمیزش میدهیم اگر جاندارمورد نظر خالص باشد همه فرزندان صفت غالب را نشان خواهند داد.اما اگر جاندار نا خالص باشد انتظار این است که نیمی از فرزندان صفت غالب ونیمی دیگرصفت مغلوب را نشان دهند

یا برای پاسخ از مربع پانت استفاده می کنیم

 

23-الف:6نوع

ب:چون Ia آنتی ژنA را در سطوح گلبول های قرمز تولید می کند وIb آنتی ژن B را

ج:Ia i (یا AOIaIa(یاAA)

24-الف:جواب سوال 14             ب:جواب سوال 14     ج:جواب سوال 11(ب)

25-

 

 

 

26-الف:اطلاعاتی مربوط به صفات وابسته به جنس واتوزومی،غالب ومغلوبی آمل ها وخالص یا نا خالص بودن افراد

ب:درباره ی ژن هایی درست است که روی کروموزوم های مختلف قرار داشته باشند

27-

 

 

 

بنا براین یک چهارم  احتمال پسری هموفیل داشته باشند

28-

 

 

 

CC فرزند سالم وcc فرزند ماژور

29-الف: اگر گامت های نر یک گل با گامت های ماده آن گل لقاح انجام دهند این آمیزش خود لقاحی نام دارد

     ب:صفاتی هستند که ژن های آنها روی کروموزوم های اتوزوم (غیر جنسی) قرار داشته باشد

30-الف:هردوAa                     ب:aa                                      ج:75 درصد

 

 

 

31- الف:هر دوAa

احتمال دختر شدن یک دوم واحتمال زال شدن هم یک چهارم پس احتمال دختر زال یک هشتم

 

 

 

 

32- الف:Cc    الل سالم> C                              الل ایجادبیماری> C

    ب:باآزمایش خون ومشاهده گلبولهای قرمز که در افراد مینور کوچک تر از افراد طبیعی (سالم )است

    ج:هموگلوبین

33- ژنوتیپ خرگوش موکوتاه<LL                           ژنوتیپ خرگوش موبلند>  ee

  

     ژنوتیپ فرزندان> Le

 

 

 

34-الف: ژنوتیپ پدر> AO                               ژنوتیپ مادر> BO

    ب:یک چهارم

 

 

 

35-الف: ژنوتیپ پدر>Aa                                     ژنوتیپ مادر>AA

ب:50 درصد(یک دوم)

 

36- زیرا الل رنگ سیاهی به آمل رنگ قهوه ای غالب وموش سیاه نسبت به این صفت غالب خالص است

الف:موش سیاه :BB                                            موش قهوه ای:bb

 

 

 

ب:هم فرزندانی با رنگ سیاه (75درصد)                      هم فرزندانی با زنگ قهوه ای(25 درصد)

 

 

 

37- الف:

   

        ب:

        ج:

        د:چون صفت هموفیلی وابسته به جنس مغلوب وآلل آن هم روی کروموزوم x می باشد در ارتباط سه مورد دیگر هر سه صفت اتوزومی هستند واز نوع اتوزومی مغلوب

 

38- الف: گامتها دارای آلل B وگامتهای دارای آملO > یعنی 2نوع

       ب:ABوOO                                         ج:یک چهارم یا 25درصد

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

39-صفاتی که ژنهای( آمل های) روی کروموزوم های جنسی (XوY)واقع نشده اند بنابراین در زن ومرد شیوه های مختلف ظاهرمی شوند.

40- 1)افرادی که فنوتیپ مغلوب یک صفت را نشان می دهند از نظر ژنوتیپی خالص (مغلوب) می باشد

       2)در حالت هم توانی بین دوامل فردی که هر دو صفت غالب را ظاهر کرده نا خالص است (مثل گروه خونیAB )

      3)در حالت غالب ناقص،فردی که صفت حد وسط بین 2صفت غالب را ظاهر کرده ناخالص است(مثل رنگ صورتیگلبرگ در گل لاله عباسی یا گل میمونی

41-ناقل به افرادی گفته می شود که دارای آلل های مولد نا هنجاری ژنی هستند اما فنوتیپ آن نا هنجاری یاغیر عادی بودن را نشان نمی دهند

42-الف:مغلوب                                         ب:چون امل مغلوب ایجاد کننده بیماری روی کروموزوم X قرار گرفته است.