فصل نهم

1-هر یک ازبافتهای زیرچند n کروموزوم هستند؟(دی83وشهریور82)

الف:آندوسپرم                        ب: بافت خورش                        ج:آلبومن             د:پوسته دانه

2- به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف:آب ومواد معدنی گیاهانآوندداراز چه طریقی از ریشه به سایر نقاط منتقل می شود؟(دی83)

ب:چرا خزه گیان را گیاهان بدونآوند می نامند؟

3- پیوند زدن چگونه انجام می شود؟(دی 83)

4- با ذکر دلیل بگوییدآیا این گفته که:(( تخمک در گیاهان نهان دانه همان گامتوفیت ماده است))صحت دارد؟(دی83)

5- سلول تخم زای خزه در چه محلی از گیاه وجود دارد؟(شهریور83)

الف:آرکگن                     ب:هاگدان                        ج:پروتال                       د:آنتریدی

6- پروتال سرخس از رشد کدام سلول تولید می شود وچه ویژگی هایی دارد؟(شهریور83)

7- انواع گیاهان بی دانه را نام ببرید؟(شهریور83)

8- سلول های دانه گرده رسیده نهاندانگان را نام ببریدونقش آنها را بنویسید؟(خرداد83)

9- در رابطه با خزه به سوالات زیر پاسخ دهید؟(خرداد83)

الف:سلول تخم از ترکیب کدام سلول تولید می شود؟

ب:تخم در کدام بخش از گامتوفیت پدید می آید؟

ج: از رشد تخم چه بخشی بوجود می آید؟

10- طرح مربوط به چرخه زندگی کدام گیاه است؟به جای علامت سوال کلمه مناسب کدام است؟(مرداد82)

آرکگن                                                      میتوز

       آنتریدی        پروتال                 هاگ                          هاگدان              اسپروفیت مستقل

11- شکل روبرو قسمتی از چرخه زندگی سرخس رانشان می دهد؟(خرداد83)

الف:شماره های 1و2 را در برگ امتحان نام گذاری کنید؟

ب:شماره ی4کدام نوع تقسیم سلولی را معرفی می کند؟

12- شکل قسمتی از چرخه زندگی خزه را نشان می دهد؟(شهریور82)

الف:شماره های1و2 را در برگ امتحانی نام گذاری کنید؟

ب: شماره های 3و4 کدام تقسیم سلولی را معرفی می کنند؟

13- به جای علامت سوال کلمات مناسب قرار دهید؟(خرداد82)

الف:گامتوفیت خزه                                      آنتریدی                            ؟

ب:پروتال سرخس                                        ؟                                  تخم زا

14- شکل زیر دانه کاج را نشان می دهد؟

الف:اجازه شماره گذاری شده را در برگ امتحانی نام گذاری کنید؟(خرداد82)

15- اجزای ساختمانی بخش گامتوفیتی خزه را نام ببرید؟(دی 81)

16- سلول تخمزا در تخمک باز دانگان چگونه تشکیل می شود؟(دی81)

17- اصطلاحاتزیر را در سرخس تعریف کنید؟(خرداد81)

الف:هاگینه

ب:برگ شاخه

18-در شکل مقابل بخشهای مشخص شده را نام گذاری کنید؟(خرداد81)

19-برای تکثیر گیاه برگ بیدی وگیاه بنفشه آفریقایی از کدام بخش رویشی استفاده میشود؟(مرداد82)

20- اجزای ساختمانی دانه گرده نهان دانگان را بنویسید؟(خرداد81)

21- پاسخ سوالات زیر را بنویسید؟(مرداد82)

الف:در دانه گیاه گندم ودانه کاج بافت حاوی مواد غذایی کدام است؟

ب:گلهای بیدوگلهای گل ستاره چگونه گرده افشانی می شوند؟

22- تخمک نهانانگان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟(شهریور81)

23- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(شهریور81)

الف:نحوه تشکیل سلول جنسی نر را در خزه بنویسید؟

ب:چگونگی رسیدن سلول جنسی نر به سلول تخمزا (گامت ماده)را در خزه توضیح دهید؟

24- الف:سلول های درون دانه گرده نهان دانگان را نام ببرید؟

ب:لپه را تعریف کنید؟(دی80)

25- شکل روبه رو قسمتی از چرخه زندگی سرخس رانشان می دهداجزای شماره گذاری شده را با ذکر شماره در برگه امتحانی نامگذاری کنید؟(دی80)

26- در شکل زیر بخشهایی که با شمارههای1و3 مشخص شده است را نام گذلری کنید؟(مرداد84)

27- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟(مرداد84)

الف:در کاج آرکگن بر روی بافتی به نام...............تشکیل می شوند؟

ب:کامبیوم آوندسازازسمت خارج.................ایجاد می کند؟

28-ویژگیهای گلهایی راکه توسط باد گرده افشانی می کنند رانام ببرید؟0مرداد81)

29- هریک ازشکل های زیر قسمتی از یک گیاه را در چرخه تولید مثلی جنسی نشان می دهد نام بخشهای شماره گذاری شده را بنویسید؟(خرداد84)

30-الف:نتیجه حاصل ازرشد سلول رویشی وتقسیمسلولی در سلول زایشی در دانه گرده را بنویسید؟

   ب:نقش لپه دردانه گیاهان چیست؟(خرداد84)

31- الف:چرا نهانزادان آوندی همانند خزه گیان در مکانهای مرطوب وسایه دارگسترش دارند؟

  ب:در هنگام نمو رویان نهاندانگان ازتقسیم ورشدسلول تریپلوئید چه بخشی ازدانه تشکیل میشود؟(ش84)

32- اجزای تشکیل دهنده تخمک کاج را بنویسید؟(ش84)

33- شکل زیردانه لوبیا رانشان می دهدبخشهای شماره گذاری شده رانام گذاریکنید؟(ش84)

34- به سوالات زیر پاسخ دهید؟(خرداد81)

الف:هاگ درچه مرحله ای ازچرخه زندگی گیاهان تولید می شود؟

ب:گیاهی که ازنموهاگ حاصل می شودچه نام دارد؟

35- اسپوروفیت خزه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟(خرداد81)

36- شکل زیر دانه ذرت را نشان می دهد اجزاءشماره گذاری را در برگ امتحانی نامگذاری کنید؟(خرداد81)

37- به پرسشهای زیر پاشخ دهید؟(شهریور81)

الف:هر یک ازسلول های سازنده هاگ وگامت در چه مرحله ای از زندگی گیاه قرار دارند؟

ب:گامت از چه تقسیمی حاصل مخی شود؟

38-به سوالات زیر پاسخ دهید؟(شهریور81)

الف:آنتریدی در گیاه خزه چیست؟

ب:در سرخس آنتریدی هاوآرکگن ها در کجا به وجود می آیند؟

39-در موردخزه پاسخ دهید؟(شهریور82)

الف:گیاه اصلی اسپوروفیت است یا گامتوفیت؟

ب:اسپروفیت وگامتوفیت هر کدام چگونه تغذیه می کنند؟

ج:چرا فقط در محیط مرطوب امکان تولید مثل خزه گیان فراهم است؟

40- الف:چگونگی تشکیل آندوسپرم را درتخمک کاج بنویسید؟(شهریور82)

ب:بافت غذایی رادردانه ذرت ودانه لوبیا مشخص کنید؟

41-شکل زیربخشی از اندام تولید مثلی گیاهان (گل)است نام کلی ساختارمربوطه رانوشته وبخش های مشخص شده را نامگذاری نمایید؟(دی81)

42-با استفادهاز شکل روبرو به سوال های زیر پاسخ دهید؟(دی82)

 1-چه اندام هایی درقسمت(الف)تشکیل می شود؟

2-چه چیزی درقسمت(ب)تشکیل می شود؟

 

 

 

 

 

43-علت نامگذاری لقاح درنهانداگان به((لقاح مضاعف)) را بنویسید؟(دی82)(مفهوم لقاح رادرنهانداگان بنویسید؟(خرداد83)

44- حشره هایی که درشب تغذیه می کنندموجب گرده افشانی چه نوع گل هایی می شوند؟(دی83)

45- شکل زیرچرخه زندگی خزه رانشان می دهد؟

هریکازسه شماره خواسته شده چه فرایندی را نشان می دهد؟

 

 

 

 

 

 

46- روش فن کشت بافت برای تکثیر گیاهان چگونه انجام می شود؟(شهریور81ومرداد84ودی82)

47- در هر یک از گیاهان زیر تولید مثل رویشی به وسیله کدام بخش گیاه انجام می شود؟(دی81)

الف:سیب زمینی                      ب: لاله                            ج:زنبق

48- کیسه های گرده وتخمک هادرچه بخشهایی ازپولک های مخروط تشکیل می شوند؟(شهریور83)

49- درباره رویان نهاندانگان به پرسش های زیرپاسخ دهید؟(مرداد83)

الف:محرومیت از کدام عوامل رشدرویان رامتوقف می کند؟

ب:چراپوسته دانه ازروش سریع رویان به درون گیاه جلوگیری می کند؟

50- چه عواملی باعث آسیب دیدن پوسته دانه وقابل نفوذ شدن آن به رطوبت واکسیژن شده است؟

 

 

 

جوابهای سوالات فصل نهم

1-الف:n                           ب:2n                       ج:3n                        د:2n

2-الف:از طریق آوند های چوبی                             ب:چون آوند ندارد

3- در این روش جوانه ای را از درختی که دارای ویژگی های مطلوب ومورد نظر است به درخت دیگر پیوند می زنند

4- چند کیسه رویانی که درون تخمک تشکیل می شود وحامل سلول تخم زا است گامتوفیت ماده محسوب می شود

5- الف:آرکگن

6- هاگ صفحه ای قبلی شکل    سبز رنگ که اندازه ای کم تر از یک سانتی متر دارد

7- خزه گیاهان نهانزادان آوندی (سرخس ها )

8- یک سلول رویشی --- تولید لوله گرده

یک سلول زایشی ---- با تقسیم میوز دو سلول جنسی نر را تولید می کند (یا دو گامت نر)

9- الف:سلول تخم زا وآنتروزوئید

    ب:درون آرکگن

   ج:اسپورفیت ( که شامل یک بخش میله مانند به نام تارو یک بخش کپسول مانند به نام هاگدان)

10-سرخس –مشخص نیست

11- 1-آنتریدی                           2- سلول تخم زا                      3- میوز

12-شکل وجود ندارد

13-الف:آنتروزوئید                             ب:آرکگن

14-1- پوشش دانه                      2-لپه                                  3- جواب سوال 5(شهریور81)

15- محور های ساقه مانند. ضمائم برگ مانند وریشه مانند

16- در دومین سال تشکیل تخمک ها ،یکی از سلول های پارانشیم خورش با تقسیم میوز چهار سلول به وجود می آورد که یکی از آنها  باقی می ماند وبا تقسیم های متوالی میتوزی بافتی به نام آندوسپرم را تشکیل می دهد ، روی این بافت آرکگن تشکیل می شود ودر هر آرکگن یک سلول تخم زابه وجود می آید

17-الف:دسته های هاگدانی سرخس ها در سطح پشتی برگ قرار دارند هر گروه از این ها هاگدان ها یک هاگینه راتشکیل می دهد

 ب:به برگ های سرخس برگ شاخه می گویند

18- شکل وجود ندارد

19- الف:ساقه ی برگ بیدی وبرگ بنفشه ی آفریقایی

20دارای دوبال است وچهار سلول سلول زایشی ویک سلول هم سلول رویشی و2سلول باقی مانده سلول های پروتالی(تغذیه ای )

21- الف:آلبومن –آندوسپرم(بخشی از گامتوفیت ماده)

       ب:گلهای بید با کمک باد وگلهای گل ستاره با کمک رنگ درخشان وجذب حشرات (بوسیله حشرات)

22-پارانشیم خورش ،منفدسفت،دوپوسته                                                                                                                 23-الف: درون هر آنتریدی با انجام تقسیم میتوز ،تعدادفراوانی آنتروزوئید(گامت نر) تشکیل می شود

ب: (بعد از رسیدن  آنتریدی دهانه آن باز می شود وآنتروزوئیدهای دوتاژکی آزاد می شوند

آنتروزوئیددر رطوبت وقطره های آبی که توده های متراکم خزه را پوشانده است به طرف آرکگن شنا می کنند

24-الف: سلول رویشی ،سلول زایشی

       ب:لپه ها برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می دهند

25-شکل پیدا نشد

26- سوال 19(مرداد84)

 1-پروتال (گامتوفیت بالغ)    2- لقاح                         3-میوز

27- الف: آندوسپرم                        ب: آبکش پسین

28- گلهای کوچک وفاقد رنگ های درخشان ،بوهای قوی وشیره هستند ومعمولا فاقد گلبرگ وکاسبرگ ومقادیر فراوانی گرده تولید می کنند

29- 1- اسپوروفیت بالغ     2-گامتوفیت بالغ(پروتال      3- سلول های تخم زا         4-سلول دوهسته ای

30- الف: سلول رویشی لوله گرده راایجاد می کندوازتقسیم سلول زایشی دوگامت نر ایجاد می شود

       ب:کار لپه ها دخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان است

31- الف:1- به خاطر نبود ریشه وبافت های آوندی که موجب شده بیش تر در محل های مرطوب زندگی ورشد کنند  2- این گیاهان برای انجام تولید مثل جنسی به آب سطحی نیازدارند

     ب:از تقسیم دررشداین سلول،آلبومن تشکیل می شود

32- پا رانشیم خورش،یک پوسته ومنفدی بنامسفت

33- رسم شکل دانه لوبیا واجزاء خواسته شده --- سپس نامگذاری

34- الف:دیپلوئیدی(اسپوروفیتی)                           ب:{ پروتال(گامتوفیت بالغ)}  به طور کلی گامتوفیت

35- یک بخش میله مانند به نام تارویک ویک بخش کپسول مانند به نام هاگدان

36- 1- برگ های رویانی     2- ریشه رویانی                 3- آلبومن(3n )

37- الف:سلول سازنده هاگ در مرحله دیپلوئیدی (اسپوروفیتی)وسلول تشکیل دهنده گامت هاپلوئیدی (گامتوفیتی)                         ب:میتوز

38- الف:ساختاری چندسلولی که درون آن باتقسیم میتوز تعدادفراوانی آنتروزوئید (گامت نر)تشکیل میشود

        ب:در زیر پروتال (گامتوفیت بالغ) تشکیل می شوند

39- الف:گامتوفیت

      اسپوروفیت انگل گامتوفیت است وازآن تغذیه می کند ولی گامتوفیت تغذیه مستقل دارد واز طریق ریشه آب املاح را جذب وفتوسنتز انجام می دهد    ج: زیرا آنتروزوئید دررطوبت وقطره های آلی توده های متراکم خزه ها راپوشانده به طرف آرکگن شنا می کنند

40- الف:

         ب:در دانه ذرت آلبومن(3n) در دانه لوبیا اندوخته ی لپه(2n)

41- 1- آنتریدی وآرکگن                 2- هاگ

42-

43- بعد از گرده افشانی دانه ی گرده روی کلاسه مادگی قرار می گیرد وازآن لوله ای به سمت کیسه رویانی رویش می یابد سرانجام یکی از گامت های نرباسلول تخم زا لقاح می یابد وسلول تخم را که دیپلوئیداست بوجود می آورد.گامت نردیگرنیزباسلول دوهسته ای لقاح می یابد وسلول تریلپوئید) 3n) را بوجود می آورد همانطور که دیدید درنهاندانگان دوگامت نر بادوسلول ازگامتوفیت ماده ترکیب می شوند به همین دلیل به این نوع لقاح  ،لقاح دوتایی یا لقاح مضاعف گفته می شود

44- گل های سفید با رایحه یقوی(بوی قوی)

45- 1-لقاح                     2-میتوز                          3-میوز

46- در این فن قطعاتی از گیاه روی محیط کشت سترون(بی میکروب)کشت داده می شود،از رشد این قطعات سرانجام گیاهچه های جدید حاصل می شود

47- الف:غده                 ب:پیاز                      ج:ریزوم

48- کیسه های گرده در زیر پولک ها مخروط های نر تخمک در سطح بالایی پولک های مخروط های ماده

49- الف: محرومیت از آب واکسیژن

         ب:زیرا از رسیدن آب واکسیژن به آنجلوگیری می کند

50- قرار گرفتن درمعرض آتش ،عبور از دستگاه گوارش جانوران ،افتادن روی تخته سنگها