-١ شخصی اخیرا یکی از عزیزان خود را از دست داده است.پس از مدتی تبخال زده  به نظر شما دلیل آن چیست؟

۲- آیا می توان با کمک آزمایش خون به بیماریهای انگلی پی برد ؟ چگونه؟

۳-آیا سلولهایی که دیواره دارند می توانند فاگوسیتوز انجام دهند؟ چرا؟

۴- وضعیت قرارگیری ماده ی سفید و خاکستری مغز و نخاع را با هم مقایسه کنید.

۵- چرا نابینایان برای خواندن خط بریل از کف دستان خود استفاده می کنند؟

۶- فردی در اثر سکته مغزی دچار فلج نیمه ی راست بدن و فراموشی شده است.

 الف- علت این عوارض چیست؟

ب- به نظر شما چه قسمتهایی از مغز این شخص آسیب دیده است؟

۷- هر یک از اعمال زیر توسط کدام بخش از چشم انجام می شود ؟

الف- متمرکز کردن نور روی شبکیه                                                          ب- تبدیل انرژی نورانی به پیام عصبی

ج- حفظ حالت کروی چشم                                                                       د- تغذیه قرنیه

۸- برای درستی جملات زیر یک دلیل بنویسید.

الف- مادرانی که نوزادشان را با شیر خود تغذیه می کنند سریعتر رحم شان کوچک می شود

ب- در افراد مبتلا به دیابت نوع دوم علیرغم انسولین کافی در خون باز هم بیمار تلقی می شوند

۹-  اگریک مولکول  DNA 60 جفت باز داشته باشد و 20تای آن آدنین باشد چند باز سیتوزین دار خواهیم داشت؟

۱۰- الف- پیوند فسفودی استر بین چه مولکول هایی در رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل می شود ؟

ب-  افزایش تعداد دو راهی های همانند سازی چه فایده ای دارد؟

11- بعد از تولد نوزادی، مشاهده گردید که بطور مادرزادی تیموسی کوچک و غیرفعال دارد. به نظر شما چه عوارضی در بدن این نوزاد پیش خواهد آمد؟

12- چرا بروز سرطان در افرادی که پیوند عضو در آنها انجام گرفته است، بیشتر است؟

31- فرد معتادی تصمیم به ترک اعتیاد خود دارد. به نظر شما جدیترین عارضه ای که ممکن است برای وی رخ دهد، چیست؟

14- نورونهایی که مسئول کنترل حرکات سریع بدن هستند، باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟