نمونه سؤالات امتحانی فصل اول

 

1-آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

 

2- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق ا لساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

 

3- روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

 

4- فرضیه را تعریف کنید در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

 

5- فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

 

6- منظور از روش علمی چیست؟

 

7- چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

 

8- آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

 

9- علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

 

10- دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

 

11- روش علمی را تعریف کنید و مراحل آن را بنویسید؟

 

12- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یکی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این کار چه لزومی دارد؟

 

13- نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

 

14- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

 

15-   در روش علمی پس از فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

 

16-   یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

 

17 – پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

 

17-   چرا محققان معمولاًًکار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

 

18-   چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

 

20-در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

 

21- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها بنویسید؟

 

نمونه سوالات امتحانی فصل 2

1- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

 

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

 

3- یک نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

 

4- چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

 

5- اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

 

6- مادة اصلی کروماتین چه نام دارد؟

 

7- آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

 

8- تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

 

9- نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

 

10- کروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف کنید؟

 

11- برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری     ب ـ ریبوزوم     ج‌- دیوارة سلولی        د‌- کلروپلاست

 

12-  چرا بیشتر ریبوزومهای روی شبکة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

 

13-  در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

 

14-  سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

 

15-  چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

 

16-  مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامکهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

 

17-  هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

 

18-  اندام چیست؟(با ذکر دو مثال)

 

19-  نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

 

20-  فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

 

 21-هر یک از اعمال بر عهدة کدام بخش سلول است؟

 

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد کردن انرژی مواد

 

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی        د- ساختن پروتئین

 

22-انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

 

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

 

24- محل کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

 

25- تومور، کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

 

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

 

27- اندام را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟

 

28- وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

 

29- در زمان تقسیم، رشته کروماتین با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

 

30- محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

 

31- انواع تومور را نام ببرید؟

 

32- شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

 

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

 

34- هر یک از وظایف زیر به عهده کدام بخش سلول است؟

 

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

 

35-   سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ؟    

ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

 

36- منظور از اسکلت سلولی چیست؟

 

37- پروتئین سازی و تجزیه مواد هر کدام بر عهدة کدام بخش سلول است؟

 

نمونه سؤالات امتحانی فصل 3

 1-هر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

 

ـ گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

 

2- واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

 

3- الف : آنزیم را تعریف کنید ؛

ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛

ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

 

4- الف:  واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟

ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟

ج: محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

 

5-چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

 

6-پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

 

7-برای چربی ها و پروتیین ها یک وظیفه در بدن ما ذکر کنید .

 

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

 

9-چرا سرعت بیشتر واکنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 کاهش می یابد ؟

 

10- تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

 

11- اگر به یک سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آن چه تغییری می کند ؟

 

12- سه نقش مهم پروتیین ها در بدن  بنویسید .

 

13- چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

 

14- آنزیم ها جز, کدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

 

15- سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

 

16- اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یک نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

 

17- گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

 

18- واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

 

19- از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

 

20- چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

 

نمونه سوالات امتحانی فصل 4

 

1- ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟

 

2- چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟

 

3- یک نقش رگبرگ ویک نقش کوتیکول رابنوبسید؟

 

4- درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

 

5- ترکیبات نیتروژن دارخاک چگونه تامین میگردد؟

 

6- با طراحی آزمایشی تاثیردما برشدت فتوسنتز را تحقیق کنید؟

 

7-گیاهان گلوکز را به صورت چه مولکولی ذخیره می کنند؟

 

8- چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

 

9- سلولهای نگهبان روزنه درکدامیک ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

 

10- موادخامی که درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

 

11- دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

 

12- ماده ی آغازکننده ی واکنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

 

13-کوتیکول و میانبرگ راتعریف کنید؟

 

14-کارآوندهای آبکشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

 

15- افزایش غلظت(کربن دی اکسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

 

16- مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟

چرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب  نیست؟

 

17- آیاگیاهانی که دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

 

18- چراگیاهان آکواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

 

19- کوتیکول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

 

20- چراهمه ی فتوسنتزکنندگان ابزی حداکثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی کنند؟

 

21- فتوسنتزراتعریف کنیدوموادخامی که مصرف می شودرانام ببرید؟

 

22- هریک ازبخشهای زیر در  برگ چه کاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه                    ب ـ کوتیکول                   ج ـ رگبرگ

 

23-گیاهان برای تبدیل کردن گلوکزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

 

24-چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

 

25- چه بخشی ازبرگ نقش استحکامی دارد؟

 

26- ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

 

27- چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

 

28- به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی که جلبکهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

 

29- دوماده راکه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

 

30- نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیرکنید؟

 

 

 

نمونه سوالات امتحانی فصل5

1- به سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

-  غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌کند.

-   قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

-   چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

-   یکی از منابع تامین کننده آب بدن را بنویسید؟

-   یک نقش سدیم و یک نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

-  علت بیماریهای کواشیورکور، شب‌کوری، اسکوروی، کریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

- کمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

-  مصرف سیکلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

 

2ـ الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف کنید؟

 

3ـ هر یک از بیماریهای زیر به علت کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

 

الف) کواشیورکور        ب) گزروفتالمی          ج) اسکوروی        د)گواتر

 

4- دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان کنید؟

 

5- دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

 

6ـ نقش محافظت کننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

 

7- الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

 

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

 

8- کمبود هر یک از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می کند.

 

الف- آهن     ب‌ـ نیاسین          ج‌- کلسیم                  دـ ویتامین B1

 

9- آمیلوپلاست چیست؟

 

10- تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟ (دو مورد)

 

11- دو نقش هورمون تیروکسین در بدن انسان را بنویسید و کمبود این هورمون  در دوران کودکی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

 

12- کمبود و ازدیاد  چه نوع ترکیبات آلی  و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- کواشیورکور      ب‌- کم خونی       ت‌- بری بری       پ‌- سخت شدن کبد    

 ج‌-راشی‌تیسم     ح‌ - شب کوری

 

13 – دو نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

 

14- اسید آمینة اساسی چیست؟

 

15- منابع ویتامین D  را بنویسید؟

 

16- فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می کند؟

 

17- کمبود هر یک از مواد زیر چه بیماری  در بدن ایجاد می کند؟

 

الف- ویتامینB1         ب‌- پروتئین        ج‌- ید       دـ آهن

 

18- فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

 

19- نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

 

20- گزروفتالمی در اثر کمبود چه ویتامینی  به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

 

21- علت بیماریهای کواشیورکور، راشی‌تیسم، شب‌کوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

 

22- کلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟

کلسترول در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

 

23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی     ب‌ـ تیروکسین        ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

 

24- نقش هر یک از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر کدام ذکر دو مورد کافی است)

الف ‌ـ سدیم           ب‌- کلسیم        ج‌ـ ویتامینA          دـ ویتامین C

 

25- یک مثال برای غذاهایی که موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاکتوز        ب‌ـ کلسیم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئین مایع

 

26- علت بیماری پلاگر چیست؟

 

27- دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

 

28- جمله زیر را تفسیرکنید.

 

(مقدار پروتئینی که در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

 

29- اعمال  ویتامین A را در بدن بنویسید؟

 

30- منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

 

31- علت بیماری راشی‌تیسم و آسکوروی چیست؟

 

32- ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

 

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

 

34- محل تولید هورمون تیروکسین را نوشته، بیان کنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بکار رفته است؟

 

35- علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

 

36- افزایش کلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

 

37- در بدن انسان برای هر یک از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)کلسیم        ب‌)آهن      ج ‌) ویتامینA         د) ویتامینC

 

38- چرا مصرف روغنهای گیاهی بهتر از جانوری است؟

 

39- از افزودنیهای غذایی محافظت کننده‌ها چه نقشی دارند؟

 

40- از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

 

41- الف‌- قند موجود در شکر چه نام دارد.

 

ب‌- بیماری خشکی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

 

42- الیاف چیست و بیشتر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟

 

43- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

 

44- از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟

 

45- آیا کلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

 

46- چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

 

47- مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

 

الف‌- سیکلامات‌ها      ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

 

48- چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

 

سوالات امتحانی فصل 6

 

1- چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

 

2- عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

 

3- سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است و هدف از تقسیم میوز را بنویسید؟

 

4- الف – DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟

 

ب- وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولکولی است و این مولکول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

 

ج – چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسیم میوز کاملا شبیه سلول مادر هستند.

 

5- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید؟

 

6- چرا در ادارة پلیس از انگشت نگاری به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود.

 

7- سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

 

8- جدول تعیین گروه خونی را رسم کنید؟

 

9- سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر کدام چند عدد کروموزم دارند؟

 

10- در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل کاملا شبیه به هم هستند.

 

11- کدام مولکول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟ واحد سازندة این مولکول چیست؟

 

12- شکل یک کروموزم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید؟

 

13- اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

 

14- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

 

15- الف- کدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

 

ب- محل اتصال دو کوماتید یک کروموزم چه نام دارد.

 

16-  الف- محل اثر هورمون رشد کجاست ؟

 

ب- این هورمون از کجا ترشح می شود ؟

 

17- اگر سلولی 10 کروموزومی داشته باشیم و این سلول تقسیم میوز را انجام دهد چند سلول جدید ایجاد می کند و هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

 

18- هر نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

 

19- سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد.     ب- هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

 

20- اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟        ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

 

21- الف – تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

ب- ساده ترین راه  برای ایجاد صفات در جانداران کدام است.

 

22- یک رشته کروماتین از------- و -------- تشکیل شده است .

 

23- ساختمان مولکول DNA را توضیح دهید و بنویسید پیام های DNA برای ساخته شدن پروتئین ها چگونه به سیتوپلاسم می رسد؟

 

24- گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟  ب- اگر به این شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

 

25- یک شباهت و یک تفاوت اسپرم و تخمک انسان را بنویسید؟

 

26- اگریک مولکول DNA هزار نوکلئوتید داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

 

27- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بکاریم درخت خرما به عمل می آید اما کاشتن همان هسته در اراک بی نتیجه است.

 

28- خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولکولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

 

29- با ذکر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

 

30- ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

 

31- واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص کنید هر یک  از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

 

32- دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام برده و بنویسید چرا هستة خرما در مناطق سردسیر رشد نمی کند؟

 

سوالات امتحانی فصل 7

 

1- تجزیه کنندگان چگونه با عث پوسیدگی می شوند؟

 

2- چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقی مانده است ؟

 

3- از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف کنید؟

 

4- علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناک آن را توضیح دهید؟

 

5- شبکه غذایی ، تراکم جمعیت ، منبع طبیعی و جایگزینی را تعریف کنید؟

 

6- با ذکر مثال بنویسید چگونه تغییر گیاهان اکوسیستم موجب تغییر جانوران آن می شود؟

 

7- الف- به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاک به پروتئین تبدیل می شود؟

 

ب- دو منبع تولید آمونیاک در طبیعت را بنویسید؟ و چه باکتریهایی این آمونیاک را به نیترات تبدیل می کند؟

 

8- زیستگاه و اکوسیستم را تعریف کنید؟

 

9- الف- روش پاستوریزه کردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروبها  از بین می روند؟

 

10- معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟

 

11- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات     ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا    

 

12- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

 

13- بوم شناسی و هرم انرژی را تعریف کنید؟

 

14- الف- دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟

 

ب- در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟

 

15- چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟

 

16- الف- باکتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟    ب- کدام گروه از باکتریها خاک را از نظر نیترات غنی می کنند؟فقط نام ببرید.

 

17- چرا خوردن غذاهای گیاهی برای انسان به صرفه است ؟

 

18- سه گروه از عوامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟

 

19- الف) عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟

ب)  برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟

 

20- پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی  به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

 

21- چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

 

22- گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید؟

 

23- دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

 

24- از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف کننده دو مورد را بنویسید؟

 

25- چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

 

26- فرایند پوسیدگی را تعریف کنید؟

 

27- بخش های سخت بدن یک جانور سریع تر تجزیه می شود یا بخش های نرم ، برای هر بخش مثالی بزنید.

 

28- برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به کشمش تبدیل می کنند، چگونه این کار مانع فساد آن می شود؟

 

29- باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن که در ریشة گیاه نخود زندگی می کنند چگونه باعث افزایش نیترات خاک می شوند؟

 

30- انسان ، امروزه در مقایسه با قرنها ی گذشته از رشد و سلامت بهتری برخوردار است . این امر ناشی از تغییر محیط است یا وراثت؟( به چه دلیل)

 

31- الف- چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟

 

ب- به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.

 

32- وارد شدن ترکیبات فسفردار یا نیتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود؟

 

33- نمک سود کردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می کند؟

 

34- نقش باکتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟

 

35- چرا به زمین های کشاورزی نباید بیش از حد آب داد؟2علت را بنویسید؟

 

36- بازده تبدیل انرژی در گیاهان و تراکم جمعیت را تعریف کنید؟

 

37- هر اکوسیستمی فقط می تواند نیازهای تعداد معینی از جانداران را برآورده کند مهمترین عواملی را که این توانایی را محدود می کنند بنویسید؟

 

38- علت گرم شدن هوای کرة زمین چیست؟

 

39- جمعیت و چرخة مواد را تعریف کنید؟

 

40- توالی و اکولوژی را تعریف کنید؟

 

41- کدام باکتریها مسؤل تغییرات زیر هستند :

 الف- تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین

ب- تبدیل نیترات به آمونیاک

 

42- الف- در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند ؟

ب- مشکل استفاده از روش پرتودهی چیست؟

 

43- دو شرط از شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یکی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟

 

44- چرا در یک زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

 

45- علت بوی بد حاصل از جسد در حال تجزیه جانداران چیست؟

 

46- منظور از متراکم شدن مواد در زنجیرهای غذایی چیست؟ مثال بزنید؟

 

47- استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداری توضیح دهید.

 

48- گونة شاخص و کنام را تعریف کنید؟

 

49- علت تولید گرما  و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟

 

50- از جمله مواردی که زندگی بشر امروز را تهدید می کند 2 مورد را بنویسید؟

 

51- چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الکل نگهداری می کنند؟ توضیح دهید.

 

52- بنظر شما آیا در سال 2050 میلادی تراکم جمعیت ایران تغییر می کند؟ توضیح دهید.

 

53- منبع طبیعی چیست؟

 

54- بهترین را ه کنترل افزایش جمعیت چیست؟

 

 

 

سوالات امتحانی فصل 8

 

1- شکل ساده ای از باکتری رسم کنید  :

 

2- چگونگی عمل اینترفرون را بنویسید؟

 

3- دو راه استفاده از ویروسها توسط زیست شناسان را بنویسید؟

 

4- پوست و لایه های مخاطی در دفاع از بدن علیه بیماریزاها چگونه عمل می کنند و چرا گاهی در انجام این عمل موفق نیستند؟

 

5- الف- باکتریهای انگل چگونه تغذیه می کنند؟

ب- تولید مثل باکتریها را بنویسید؟

 

6- پیکر هر ویروس از چه اجزایی ساخته شده است ؟

 

7- گلبولهای سفید به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

 

8- طرح کتاب  یک باکتری را نشان می دهد (شکل 5-8 ص101)

 

الف- نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. ب- کدام بخش یا بخش ها در همة‌انواع باکتریها وجود دارند؟

 

9- شکل یک ویروس را رسم و نامگذاری کنید

 

10- الف- مفهوم عبارت ویروس میزبان اختصاصی دارد را بنویسید؟

ب- ویروسها پس از ورود به سلولهای میزبان چگونه آنها را آلوده می کنند؟

 

11- الف- گلبولهایی که با ترشح پادتن و گلبولهایی را که با ایجاد پاهای کاذب با میکروبها مبارزه می کنند را فقط نام ببرید.

ب- چگونگی استفاده از پرتو درمانی را بنویسید؟

 

12- الف- چرا باکتریها هاگ سازی می کنند.    ب-  عمر هاگ باکتریها چه مدت است  ؟

ج- این هاگ در چه بخشی از باکتری تشکیل می شود.  د-  یک باکتری معرفی کنید که هاگ تولید می کند.

 

13- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر کنید.

 

14- آیا میکروبهای ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند ؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

 

15- در هنگام آلوده شدن سلول به ویروس کدام بخش ویروس وارد سلول می شود؟

 

16- لنفوسیت ها و فاگوسیت ها هر یک به چه روشی با میکروبها مبارزه می کنند؟

 

17- منحنی فعالیت ص 106 را تفسیر کنید.

 

18- پیکر هر ویروس از یک بخش ----و یک -----درست شده است .

 

19- این جمله را تفسیر کنید.  ویروسها انگل اجباری درون سلولی هستند.

 

20- الف- باکتریها به سلول گیاهی شبیهند یا به سلول جانوری ؟چرا؟

 

21- به کدام باکتریها ساپروفیت می گویند؟

 

22- الف- ویرس ایدز به کدام بخش بدن آسیب می رساند ؟

 ب- کدام دسته از گلبولهای سفید پادتن ترشح می کنند؟

 

23- شکل ساده ای از یک باکتری را رسم و نامگذاری کنید.

 

24- چرا باکتری عامل کزاز برای مدتها در محیط زنده می ماند؟

 

25- باکتریهای ساپروفیت را از لحاظ تغذیه با باکتریها ی انگل مقایسه کنید.

 

26- نقش لنفوسیت ها را در ایمنی بدن بنویسید .

 

27- الف – دفاع بدن در برابر ویروس چگونه انجام می شود . ( توضیح دهید)

ب- واکسن چیست؟

 

28- چرا با وجود تکثیر سریع باکتریها تعداد آنها از حد معینی زیاد نمی شود ؟

 

29- دو ویژگی ویروسها را نام برده و بنویسید چرا ویروس ایدز خطرناکتر از ویروسهای دیگراست ؟

 

30- اگر زمان لازم برای تقسیم یک باکتری به دو باکتری 20 دقیقه باشد بعد از یک ساعت از یک باکتری چه تعداد باکتری ایجاد می شود؟