1ـ عامل‌ اصلی‌ ایجاد کننده‌ فشار ریشه‌ای‌ کدام‌ سلول‌ است‌؟

1) آوند چوب        ‌2) دایره‌ محیطیه       ‌3) آندودرم       ‌4) نگهبان‌ روزنه‌

 

ـ ترشح‌ مواد از خون‌ ... به‌ داخل‌ نفرون‌ صورت‌ می‌گیرد.

1) سرخرگ‌ آوران       ‌2) شبکه‌ دوم‌ مویرگی       ‌3) شبکه‌ اول‌ مویرگی       ‌4) گلومرول‌

 

3 ـ کدامیک‌ در ادرار فرد سالم‌ یافت‌ می‌شود؟

1) فیبرینوژن       ‌2) گلبول‌ سفید       3) کراتینین       ‌4) انسولین‌

 

 

ـ در کدام‌ قسمت‌ از نفرون‌ بازجذب‌ نمک‌ بدون‌ مصرف‌ انرژی‌ امکانپذیر است‌؟

1) لوله‌ هنله       ‌2) لوله‌ پیچیده‌ نزدیک       ‌3) لوله‌ پیچیده‌ دور       4) لوله‌ جمع‌ کننده‌ ادرار

 

 

ـ عملکرد ... تحت‌ کنترل‌ قشر مخ‌ است‌.

1) اسفنگتر داخلی‌ مثانه       2) اسفنگتر خارجی‌ مثانه       ‌3) عضلات‌ جدار مثانه       ‌4) عضلات‌ میزنای‌

 

 

ـ در اثر کدام‌ عمل‌ گیرنده‌های‌ مثانه‌ تحریک‌ می‌شوند؟

1) ورود ادرار به‌ میزنای

‌2) حرکات‌ دودی‌ شکل‌ ماهیچه‌های‌ صاف‌ دیواره‌ میزنای‌

3) کشش‌ قابل‌ توجه‌ دیواره‌ مثانه

‌4) ورود ادرار به‌ مثانه‌

 

 ـ کدام‌ گزینه‌ توسط‌ کلیه‌های‌ انسان‌ دفع‌ نمی‌شود؟

1) آمونیاک       2) اوره       ‌3) اوریک‌ اسید       4) کراتینین‌

 

ـ در کدام‌ جانور دفع‌ مواد زاید نیتروژندار و  CO2  در یک‌ اندام‌ صورت‌ می‌گیرد؟

1) وال       ‌2) مار       3) لامپری       ‌4) غاز وحشی‌

 ـ سلولهای‌ کدامیک‌ از ماهیچه‌های‌ زیر با سه‌ ماهیچه‌ دیگر تفاوت‌ ساختاری‌ دارد؟

1) سرینی‌ بزرگ       ‌2) مورب‌ شکمی       ‌3) طولی‌ معدی       ‌4) دیافراگم‌

10 ـ کدامیک‌ بین‌ دو سارکومر که‌ در کنار هم‌ قرار دارند مشترک‌ است‌؟

1) صفحه‌ هنسن       ‌2) خط M      ـ  3) خط Z     ـ‌4) نوار تیره‌

 11 ـ کدام‌ باله‌ها در ماهی‌ برای‌ تغییر جهت‌ حرکت‌ به‌ کار می‌روند؟

1) سینه‌ای‌، پشتی‌، مخرجی‌

2) سینه‌ای‌، پشتی‌، دمی‌

3) پشتی‌، دمی‌، مخرجی

4) سینه‌ای‌، دمی‌، مخرجی‌

 12   ـ در گروه‌ ... جاندار با قدرت‌ پرواز وجود ندارد.

   1) پستانداران      ‌2) بی‌ مهرگان      ‌3) دوزیستان      ‌4) بند پایان‌

 

 13 ـ هر سارکومر ... نوار تیره‌ دارد.

   1) 1       2) 2       3) 3       4) 5

 14 ـ مایع‌ مفصلی‌ توسط‌ کدامیک‌ ساخته‌ می‌شود؟

1) غضروف      2) استخوان      ‌3)کپسول‌ رشته‌ ای       4) غشای‌ درونی‌ کپسول‌

 ـ اسکلت‌ خارجی‌ حشرات‌ چه‌ ساختاری‌ دارد؟

1) کوتین      ‌2) پروتئین      ‌3) پلی‌ ساکارید      4) پروتئین‌ و پلی‌ ساکارید

 16 ـ کدام‌ ماهیچه‌ درگیر تونوس‌ ماهیچه‌ای‌ برای‌ حفظ‌ وضعیت‌ سر و گردن‌ است‌؟

1) ماهیچه‌ توام      ‌2) ماهیچه‌ ذوزنقه‌ ای      ‌3) ماهیچه‌ خیاطه      4) ماهیچه‌ سرینی‌ متوسط‌

 17 ـ سارکولم‌ در واقع‌ ... سلول‌ ماهیچه‌ای‌ است‌.

1) سیتوپلاسم      ‌2) دیواره      ‌3) تارهای‌ عضلانی      ‌4) غشاء

 18 ـ در حالت‌ طبیعی‌، یک‌ ماهی‌ استخوانی‌ دارای‌ ... باله‌ است‌.

1) 4       2) 5       3) 6       4) 8

 19 ـ استخوان‌ ران‌ در محل‌ زانو به‌ ... مفصل‌ می‌شود.

1) استخوان‌ لگن      ‌2) درشت‌ نی      ‌3) نازک‌ نی      ‌4) درشت‌ نی‌ و نازک‌ نی‌

 20 ـ زردپی‌ آشیل‌ از به‌ هم‌ پیوستن‌ غلاف‌های‌ پیوندی‌ در ماهیچة‌ ... پدید آمده‌ است‌.

1) توام      ‌2) خیاطه      ‌3) چهار سر ران      ‌4) دو سر ران‌

 21 ـ کدامیک‌ هسته‌ دارد؟

1) سارکولم      ‌2) تار ماهیچه‌ای      ‌3) سارکوپلاسم      ‌4) تارچة‌ ماهیچه‌ای‌

 22 ـ در اثر اینکه‌ در هر زمان‌ سرعت‌ رشد در بخشی‌ از ساقه‌ بیشتر از سایر بخشهاست‌، جنبش‌ ... به‌ وجود می‌آید.

1) غیرفعال‌ خودبه‌خودی      ‌2) فعال‌ خودبه‌خودی      ‌3) غیرفعال‌ القایی      ‌ 4) فعال‌ القایی‌

 23 ـ کدام‌ به‌ محرک‌ خارجی‌ بستگی‌ ندارد؟

1) تنجش      ‌ 2) پیچش      ‌ 3) گرایش      ‌ 4) تروپیسم‌

 24 ـ در هنگام‌ باز شدن‌ روزنه‌ها آب‌ به‌ صورت‌ ... سلولهای‌ نگهبان‌ ... می‌شود.

1) فعال‌ از، خارج      ‌2)  غیر فعال‌ از، خارج      ‌3) فعال‌ به‌، وارد      4) غیرفعال‌ به‌، وارد

 25 ـ کدام‌ یک‌ جنبش‌ غیر فعال‌ در گیاهان‌ است‌؟

1) حرکت‌ آنتروزوئید خزه‌ به‌ سمت‌ آرکگن

‌ 2) جابه‌ جایی‌ سیتوپلاسم‌ سلولهای‌ ساقه‌ گندم

‌3) بسته‌ شدن‌ گلهای‌ شیپوری

‌ 4) باز شدن‌ هاگدانهای‌ سرخس‌

 ٢۶ - نورگرایی‌ از جنبشهای‌ ... است‌.

1) فعال‌ خود به‌ خودی

‌ 2) فعال‌ القایی

‌ 3) غیر فعال‌ خود به‌ خودی

‌4) غیر فعال‌ القایی‌