تشریح حنجره

            وسایل مورد نیاز: حنجه گاو یا گوسفند،سینی تشریح، جعبه تشریح

سؤالاتی که پس از پایان تشریح می بایستی به آن ها پاسخ داده شود.        

    1- اپی گلوت در کجا قرار گرفته و جنس آن چیست؟

    2- اپی گلوت از جلو و عقب به کجا متصل می شود؟

    3- تارهای صوتی در کجا قرار گرفته اند و تعداد آنها چند عدد است؟

    4- سیب آدم در کجا قرار دارد و کار آن چیست؟  

مقدمه

            حنجره اندام خاصی است که در مسیر عبور هوا قرار دارد و وظیفه آن تولید صدا می باشد. از بالا به حلق و از پایین به نای راه دارد. اسکلت حنجره از چند غضروف ساخته شده که به وسیله غشاها و رباط هایی به یکدیگر متصل می گردند و توسط عضلاتی متحرک می باشند.

    غضروف تیروئید شامل دو تیغه شفاف است که در وسط دارای برآمدگی زاویه سیب آدم می باشد. اپی گلوت یک غضروف الاستیک برگی شکل است که در عقب زبان قرار دارد. در جلو به تنه استخوان لامی و به وسیله ساقه اش به عقب غضروف تیروئید متصل است. قسمت میانی حنجره دارای چین های صوتی سفید رنگ بوده، هر چین محتوی تعداد زیادی رباط های صوتی می باشد.  

 

نحوه عمل  

    پس از مشاهده غضروف تیروئید، اپی گلوت نای و مری حنجره را از جلو به کمک قیچی برش دهید و دو لبه بریده شده را به عقب برگردانید تا چین های صوتی آشکار شوند با تیغ بیستوری غشاء روی چین ها را پس بزنید تا تارهای صوتی آشکار شوند. دسته بیستوری را زیر تارها کنید و آن ها را بشمارید