-تریکودینا جزء کدام سلسله از جانداران بحساب می آ ید؟

1)جانوران                              2)قارچها                              3)باکتریها                                        4)آغازیان

2-با میکروسکوپ نوری کدامیک از بخشهای زیررا نمی توان  مشاهده کرد؟

1)ریبوزوم                               2)باکتری                              3)میتوکندری                                4)کلروپلاست

3-اختلاف تریکودینا با سلولهای بدن انسان از نظر وجود .................. می باشد.

1)مژه ها                                                                                   2)دهان سلولی             

3)غشاء پلاسمائی                                                                   4)هسته

4-با میکروسکوپهای الکترونی نمی توان........................

1)مولکول DNA  را مشاهده کرد.                                        2)ساختمان درون باکتریها را مشاهده کرد.

3)پروتئینهای درون سلول را از هم تشخیص داد.               4)آرایش مژه ها ی سلول را مشاهده کرد.

5-اطلاعات مربوط به سنتز آنزیم کاتالاز در کدام اندامک سلولی وجود دارد؟

1)پر اکسی زوم                            2)هسته                         3)لیزوزوم                       4)شبکه آندوپلاسمی صاف

6-کدام اندامک درون سلولی آنزیمهای بیشتری در خود جای داده است؟

1)میتوکندری                      2)ریبوزوم                                      3)لیزوزوم                                 4)پراکسی زوم

7-کاتالاز در کدام اندامک درون سلولی ساخته می شود؟

1)هسته                                2)ریبوزوم                                    3)لیزوزوم                                  4)پراکسی زوم

 

8-کدام گزینه متحرک است؟

1)سلولهای برگ خزه                                                                                2)گامت نر سیب

3)گامت ماده خزه                                                                                    4)گامت نر سرخس

9-کدامیک دارای  دیواره سلولزی است؟

1)اپیدرم برگ                                  2)ریزوبیوم                                3)آنابنا                                              4)کپک نان

10-کدامیک دارای کلروپلاست است؟

1)آنابنا                                            2)سیانو باکتر                                 3)پارانشیم برگ                              4)هر سه مورد

11-واکوئل مرکزی در سلولهای گیاهی همتای ............................. در سلولهای جانوری است.

1)ریبوزوم                                    2)پراکسی زوم                                    3)میتوکندری                                  4)لیزوزوم

12-کدام مجموعه اندامکهای زیر در سلولهای جانوری وجود ندارد؟

1)پلاست و سانتریول                                                            2)پلاست و واکوئل مرکزی

3)سانتریول و لیزوزوم                                                          4)واکوئل مرکزی و سانتریول

13-کدامیک جزء دستگاه غشاءدرونی بحساب نمی آید؟

1)هستک                                 2)هسته                              3)لیزوزوم                            4)پراکسی زوم

14-کدامیک ساختار ساده تری دارند؟

1)ریبوزومهای متصل به شبکه آندوپلاسمی                                       2)ریبوزومهای متصل به غشاء خارجی هسته

3)ریبوزومهای موجود در ماتریکس میتوکندری                               4)ریبوزومهای موجود در سیتوپلاسم پارامسی

15-در درون کدامیک از اندامکهای زیر پروتئین سازی انجام می شود؟

1)هسته                       2)شبکه آندوپلاسمی زبر                    3)کلروپلاست                              4)لیزوزوم

16-واکوئل ضرباندار در کدام مورد نقش دارد؟

1)گوارش درون سلولی                                                                    2)هضم بافتهای زائد جنینی   

3)دفع مواد زائد از سلول                                                                4)دفع آب اضافی در سلولهای آغازیان

17-ترکیب شدن قند با زنجیره پلی پپتیدی در کجا صورت می گیرد؟

1)درون شبکه آندوپلاسمی                                                           2)روی شبکه آندوپلاسمی

3)روی ریبوزومها                                                                          4)در داخل وزیکولها

18)کدام گزینه در مورد جسم گلژی غلط است؟

1)تعداد آنها در سلولهای ترشح کننده پروتئین بیشتر است.

2)از کیسه های به هم پیوسته ای تشکیل شده است.

3)با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده  است.

4)جنس این کیسه ها از جنس غشاء سلولی است.

19-کدامیک از سلولهای زیر فاقد سانتریول می باشند؟

1)سلولهای خزه                                                                          2)سلولهای برگ درخت سیب

3)سلولهای سرخس                                                                     4)سلولهای پوستی بدن انسان

20-در کدامیک از گزینه های زیر هر سه جزء سلولی فاقد ساختار غشائی هستند؟

1)دیواره سلولی ریبوزوم میکروتوبول                                    2)ریبوزوم لیزوزوم پراکسی زوم

3)تاژک سانتریول لیزوزوم                                                  4)میکروتوبول واکوئل پراکسی زوم

21-کدام مورد از اعمال شبکه آندوپلاسمی صاف محسوب نمی شود؟

1)ساختن فسفولیپید                                                                   2)ذخیره یونca         

3)ساختن کلسترول                                                                     4)ساختن آلبومن

22-کدمیک دارای ناحیه نوکلئو ئیدی است؟

1)تریپانوزوم                                     2)آمیب                               3)سیانوباکتر                                   4)انسان

23-جنس پلاسمودسم چیست؟

1)سلولز                                 2)فیبریل                                     3)پکتوسلولز                                           4)سیتوپلاسم

24-داشتن سه فضای درونی مربوط به کدام اندامک درون سلولی است؟

1)هسته                                2)میتوکندری                                     3)گلژی                               4)کلروپلاست

  25-کدام مورد تفاوت انتشار ساده با تسهیل شده است؟

1)حرکت مواد در جهت شیب غلظت                                         2)عدم مصرف انرژی

3)استفاده از پروتئینهای انتقال دهنده                                        4)حرکت مواد در خلاف شیب غلظت

26-تردی و شادابی گیاهان به کدام عامل وابسته است؟

1)اسمز                            2)پلاسمولیز                            3)تورژسانس                                 4)انتشار

27-هرچه قدر محلولی غلیظ تر باشد ،فشار اسمزی آن .................... است و سلول در آن محلول دچار .......... می شود.

1)بالاتر پلاسمولیز              2)بالاتر تورژسانس              3)پائین تر پلاسمولیز              4)پائین تر تورژسانس

28-فشار اسمزی عبارت است از ....................... و با عامل .......................... رابطه مستقیم دارد.

1)تمایل محلول نسبت به جذب آب نوع پرده حایل                           

2)تمایل محلول نسبت به جذب آب تراکم ماده حل شده

3)عبور مولکولهای آب از جدار پرده تراکم ماده حل شده

4)عبور مولکولهای آب از جدار پرده نفوذ پذیری پرده

29-شکل مقابل مربوط به چگونگی انتقال مواد از درون یک پرده به روش ......................... است.

1)انتشار ساده                                                                  2)انتشار تسهیل شده

3)انتقال فعال                                                                    4)آندوسیتوز

30-کدامیک از اجزاء سلولی را می توان  در باکتریهای فتوسنتز کننده مشاهده نمود؟

1)کلروپلاست                      2)هسته                      3)ریبوزوم                                         4)میتوکندری

 

31-سانتریول در سازماندهی کدامیک دخالتی ندارد؟

1)میکروتوبول                            2)ریز رشته                           3)تاژک                                4)دوک تقسیم

32-کدامیک در هر دو لایه غشاء پلاسمائی وجود ندارد؟

1)پروتئین                                2)فسفو لیپید                         3)کلسترول                           4)هیدرات کربن

33-با توجه به اطلاعات داده شده کدام حکم صحیح است؟

ریز نگار الف)میتوکندری،هسته، دیواره سلولی                            ریز نگارب)دیواره سلولی،کلروپلاست

1)عکس الف سلول خزه و عکس ب سلول مخمر                           2)عکس الف مخمر و عکس ب باکتری فتوسنتز کننده

3)عکس الف سلول موش و عکس ب سلول لوبیا                          4)عکس الف سلول قارچ و   عکس ب سلول لوبیا

34-مصرف اریترومایسین در انسان می تواندباعث مختل شدن پروتئین سازی :

1)در سیتوپلاسم سلول شود.                                                                      2)در ماتریکس میتوکندری شود.

3)در شبکه آندوپلاسمی زبر شود.                                                            4)در غشاء خارجی هسته شود.

35-اگر یک سلول اپیدرمی پیاز را در یک محلول غلیظ نمکی قرار دهیم چه پدیده ای رخ می دهد؟

1)در اثر جذب آب می ترکد.                                                               2)با از دست دادن آب می ترکد.

3)با از دادن آب غشاء آن چروکیده می شود.                                  4)هیچ تغییری در آن رخ نمی دهد.

36-کدام عامل از تورژسانس سلولهای درون بدن انسان جلوگیری می کند؟

1)بالا بودن فشار اسمزی مایع میان بافتی                            2)برابر بودن فشار اسمزی مایع میان بافتی با سیتوپلاسم

3)وجود لایه کوتینی بر روی سلولها                                       4)وجود واکوئلهای ضربان دار

37-کدامیک خود قادر به سنتز ترکیبات آلی مورد نیاز خود میباشند؟

1)مخمر                     2)ولوکس                 3)سلولهای ریشه گیاهان                      4)پرانشیم غده سیب زمینی

 

 

       B

38-نسبت سطح به حجم در مکعب A,B  بترتیب چقدر است؟                                                                              

A

1)8- 64                                                       2)3 5/1                                                                          4cm                                  2cm

3)5/1 -3                                                    4)64 8                                     

 

39-تصور کنید مکعبهای A,B  سلول زنده هستند،کدامیک از نظر انتقال گازهای تنفسی با مشکل مواجه هستند؟

1)A   ، زیرا نسبت سطح به حجم آن کمتر است.                       2)B   ، زیرا نسبت سطح به حجم آن بیشتر است. 

3)A  ، زیرا نسبت سطح به حجم آن بیشتر است .                      4)B ، زیرا نسبت سطح به حجم آن کمتر است.

40-در میتوکندری چند لایه فسفو لیپیدی دیده می شود؟

1)2                                       2)4                                                   3)1                                            4)6

41- کدام فرآیند در سلولهای مرده نمی تواند انجام گیرد؟

1)انتشار ساده                 2)انتقال فعال                  3)انتشار تسهیل شده                    4)انتقال فعال و تسهیل شده

42-کدامیک نقش زیستی غشاء سلولی را نشان می دهند؟

1)ورود اکسیژن از کیسه های هوائی به خون                               2)جذب آب توسط تارهای کشنده ریشه

3)باز جذب گلوکز در نفرونها                                                      4)جذب ویتامینها در روده

43-در کدام دو مورد سانتریول مشاهده می شود؟

1)سسک نهانزادان آوندی                                                   2)آرمادیلو گندم

3)خزه گلایول                                                                     4)سرخس - داودی  

44-کدامیک قطعا سلول یک گیاه عالی است؟

نوع سلول

دیواره

تاژک

واکوئل

کلروپلاست

سانتریول

1

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

3

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

4

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

1)1

2)2

3)3                                                          

4)4

 

 

 

45-انتشار یک ماده به داخل محیط بسته ، با کدام نمودار مطابقت دارد؟

                                              سرعت

 


1)                                                                      2)                                                     3)                                                          4)

            زمان

46-درحد فاصل بین دوسلول گیاهی مجاور ، حداکثر چند لایه ی مربوط به دیواره سلولی وجود دارد؟

1)5                                       2)4                                                 3)6                                              4)3

47-در یک سلول گیاهی ، کدام بخش نسبت به هسته  در فاصله دورتری قرار گرفته است؟

1)تیغه میانی                       2)غشاء سیتوپلاسمی                   2)دیواره نخستین                        4)دیواره دومین

48-اگر یک سلول گیاهی تورژسانس یافته را در شیره سلولی همان سلول که قبل از تورژسانس استخراج شده است،

         قرار دهیم برای آن چه اتفاقی می افتد؟

1)تغییری نمی کند.                                                                     2)آب از دست می دهد.

3)پلاسمولیز ادامه میابد.                                                          4)می ترکد.

49- دیواره سلولی کدام دارای پلاسمودسم است؟

1) E.coli                           2) سرخس                          3) کپک نوروسپورا                                  4) استرپتوکوکوس نومونیا

50- اگر قرار باشد ماده ای از درون واکوئول یک سلول گیاهی به درون واکوئل سلول مجاور وارد شود و از آنجا به درون استرومای سلول مجاور بعدی وارد شود ، در مجموع داقل از چند لایه ی غشاء باید عبور نماید؟

1)7                                                         2)8                                               3)9                                                    4)11

51- در کدام سلول بافت گیاهی بالغ ، ریبوزومها نمی توانند روی غشاء هسته مستقر شوند؟

1)مریستمهای راسی                         2)آوند آبکش                                    3) نگهبان روزنه                             4)سلولهای روپوست

52- پارامسی لزوما کدام ویژگی را ندارد؟

1) زندگی در آب شیرین       2)دیواره ی سلولی                 3)هسته سازمان یافته                            4) واکوئل

53- هسته در ساختار کدامیک وجود دارد؟

1)تریکودینا                             2) اسپیریلیوم                         3)تراکئید کاج                                        4)اسکلرانشیم هلو

54- اندازه ریبوزوم کدام از بقیه بزرگتر است؟

 1)استرومای کلروپلاست کاج                                              2)ماتریکس میتوکندری خرگوش

3)شبکه آندوپلاسمی زبر کبد موش                                    4)سیوسول کلستریدیوم بوتولینوم

55- میزان روشنایی میکروسکوپ با چه وسیله ای تنظیم می شود  ؟

1) دیافراگم                            2) کندانسور                           3) عدسی شیئی                            4) عدسی چشمی

56- تصویر یک اندامک سلولی در یک ریز نگار 20 میلی‌متر است اگر بزرگ‌نمایی عدسی شیئی 40    و عدسی چشمی 20    باشد اندازه واقعی اندامک چند میکرومتر است؟

1) 25                             2) 25/0                           3)8000                                              4)16000

57- فرض کنید چهار مکعب زیر 4 سلول مختلف باشند:

 


1)      cm2                            2)                                        3)                                                                     4)                

 

                                                                    cm3                                                                cm4                                     5cm      

اگر چهار سلول را در آب یخ فرو ببریم و سپس از آب در آورده و در محیط معمولی قرار دهیم کدامیک سریع تر با شرایط محیط یکسان می شوند؟

1)1                                          2)2                                          3)3                                                          4)4